טופס ברירת קנס

טופס 8 (תיקון: תשנ"ו, תשס"א) (תקנה 39) הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת קנס) בבית משפט השלום .................... מס' תיק פלילי ..................... מדינת ישראל נגד הנאשם: שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות דרכון מען שם הישוב או ............. ........... ................. מקום הכליאה הרחוב מספר המיקוד תיאור העובדות המהוות את העבירה: בתאריך: ................... בשעה............ במקום .............. ................................................................................................. עבירה על .................................................................................... (החיקוק והסעיף או התקנה) שמות עדי התביעה: 1............................. 2..................... 3...................... (1) ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע ב ............................ (החיקוק) לעבירה זו בסכום של ..........שקלים חדשים תוך חמישה עשר ימים מתאריך המצאת הזמנה זו, בבנק הדואר או בקופת בית המשפט הרשום לעיל. אם תשלם את הקנס יראו אותך כאילו הודית באשמה בפני בית המשפט, הורשעת ונשאת את העונש. (2) אם לא תשלם את הקנס במועד, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט האמור כדי להישפט על העבירה האמורה, בתאריך .......... בשעה ........ (3) אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך. (4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו. (5) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס. (6) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: (ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש. .................. .................. תאריך חתימה אישור מסירת הזמנה וכתב אישום מסירה למוזמן אישית כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית אני ........................................... אני ............................................. (שם המוסר) (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/עסקו/של בעל ההזמנה מגוריו/מקום עסקו/של בעל הנ"ל/למשרדו הרשום של ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא התאגיד ומסרתי את ההזמנה מצאתיו מסרתי ההזמנה וכתב וכתב האישום לידו אישית/ האישום לידי ...................... לעובד התאגיד. שם המקבל * שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה. הערות........................................... הערות........................................ .................................................... ................................................. חתימת המקבל חתימת המוסר חתימת המקבל חתימת המוסר ......................... ................... תאריך תאריך * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםקנס