טופס הודעת תשלום קנס

טופס 8א (תיקון: תשמ"ג, תש"ן, תשנ"ו, תשס"ב) (תקנות 40, 41, 42 ו-42א) הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 אל: הנהג/בעל הרכב/נוסע ברכב/הולך רגל/אדם אחר שם משפחה* שם פרטי* מספר ת"ז/דרכון* מספר רשיון נהיגה* או תעודת זיהוי אחרת ומספרה מען מספר הרכב** א. תיאור העובדות המהוות את העבירה בתאריך עבירה על: (החיקוק והסעיף או התקנה) ב. (1) עליך לשלם תוך 90 ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק. את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור, בשיעור הקבוע בחוק. ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי הבנקים הבאים: (2) אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל. (3) אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל. ג. פרטי עורך הדו"ח: שם משפחה העדים (בנוסף לעורך הדו"ח): שם משפחה ת"ז /מספר אישי *ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין. **ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן. טפסים משפטייםמסמכיםקנס