טופס הזמנה לנאשם

טופס 3 (תיקון: תשס"א) (תקנה 20) בבית המשפט ב נגד הזמנה לנאשם אל: שם משפחה מען עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט ביום ............. בשעה ...................... כדי להישפט בשל (תמצית האישום): כמפורט בכתב האישום הרצ"ב. (1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" שלהלן, ולפי פרטיו. (2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם - (א) אם אתה מודה ב"הודעת הנאשם" בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך; (ב) אתה רשאי לבקש, על גבי טופס "בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם" שלהלן, שמשפטך יתנהל שלא בפניך ובלבד שתיוצג בו על ידי סניגור. (3) אם העבירה היא עוון אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התובע ולהעתיקו. עונש מאסר במקום קנס (4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס. עיון במרשם הפלילי (5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש. תאריך אישור מסירת ההזמנה מסירה למוזמן אישית אני הערות חתימת המקבל תאריך תאריך טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםהזמנה לנאשםנאשם