טופס הזמנת עד

טופס 9 (תקנה 56) בבית המשפט ב ערעור פלילי נגד הזמנת עד אל שם משפחה מען אתה מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט כדי להעיד על פי בקשת התובע/הנאשם* ביום הנך מצווה להמציא לבית המשפט הנ"ל ביום למשפט בתיק הנ"ל את המסמכים שלהלן: אם לא תופיע להעיד על פי ההזמנה האמורה*/אם לא תמציא את המסמכים כאמור/רשאי בית המשפט לצוות על הבאתך בהתאם לחוק, וגם (1) להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס עד מאתיים לירות; (2) אם כבר הוזמנת להעיד במשפט האמור ולא התייצבת ואם כבר נצטווית להמציא מסמכים במשפט האמור ולא המצאת - להטיל עליך מאסר עד חודש ימים או קנס עד ארבע מאות לירות. הוצאותיך ישולמו כפי שיורה בית המשפט. תאריך חותמת בית המשפט (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש) *מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםהזמנת עדים