טופס פקודת מאסר (טופס 6)

טופס 6 (תקנה 31) בבית המשפט ב____________ ערעור פלילי בקשה מס' נגד פקודת מאסר אל: אתה מצווה לאמור בזה לאסור את שנדון באשמת (הערות): פקודת מאסר זו משמשת אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את העונש האמור. תאריך חותמת בית המשפט חותמת טפסים משפטייםמסמכיםמאסר