טופס צו מעצר

טופס 2 (תקנה 15) ימולא ב-5 עותקים מספר פ.א. סמל היחידה ##צו מעצר## בבית המשפט ה__________ ב__________ ניתן בזה צו לעצור את:__________ פיקטיבי מס' זהות שם משפחה שם פרטי שם האב__________ אזרחות זרה מס' דרכון מין* ז/נ מצב משפחתי ארץ לידה תאריך לידה גיל הישוב האשמה במלים שם החוק נסיון סעיף אשמה סעיף משנה סמל 1) 2) א. צו זה יבוצע בידי שוטר/בידי**: ב. העצור יובא לפני בית משפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ...... שעות. ג. (1) העצור יוחזק במעצר עד שנה חודש יום וישוחרר במשטרה במועד הנ"ל בהתאם לתנאי שחרור בערובה כדלקמן: (2) מצאה המשטרה כי ניתן לשחרר את העצור לפני המועד הנ"ל*: ד. העצור יוחזק במעצר עד שנה חודש יום ה. העצור יוחזק במעצר עד מתן פסק הדין במשפט/בערעור*** תאריך מתן הצו__________ בית המעצר__________ טפסים משפטייםמעצרמסמכיםצו מעצרצווים