צו הגנה - טופס 1א

טופס 1א (תקנה 14) בבית המשפט ב תיק מעצר מס' תיק פלילי מס' ערעור פלילי מס' נ ג ד צו הגנה ניתן בזה צו האוסר על I להיכנס לבית מס' I להימצא בתחום של I להטריד את I למנוע שימוש ב I למכור את הנכסים I לשאת או להחזיק נשק; I כן אני מצווה עליו (קיום קשר עם גורם טיפולי או הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן) I שונות על אף האיסור להיכנס ו/או להתקרב לבית רשאי המשיב להיכנס לבית נושא הצו ביום אחר (פרטי הזיהוי של המלווה האחר) כדי לקחת (פירוט המיטלטלין) צו זה יעמוד בתקפו עד ניתן היום אל: מזכירות בית המשפט נא להודיע לפקיד הרישוי לכלי יריה במשרד הפנים במחוז ואם המחוייב בצו הוא איש שירות בטחון, להודיע גם למשטרת ישראל/שירות בתי הסוהר/שירות הביטחון הכללי/צה"ל על מתן הצו; העתק הצו יצורף להודעה האמורה. תאריך מסמכיםצו הגנהצווים