בקשת רשות ערעור פלילי

בקשת רשות ערעור פלילי תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 קובעות כדלקמן: 44ד. הגשת הבקשה (א) בקשת רשות לערער (בסימן זה הבקשה) תוגש בכתב, ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין. (ב) הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב, אם יוחלט כך לפי תקנה 44ה. (ג) אסיר או עציר שאינו מיוצג, רשאי לערוך בקשתו בכתב יד ולהגישה בעותק אחד. 44ה. הדיון בבקשה (א) החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד בהחלטה בכתב. (ב) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל-פה או על תשובה בכתב; החליט כאמור, יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט. (ג) הורה בית המשפט על תשובה בכתב, יגישה המשיב תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה; התשובה תיכתב באומן תמציתי ויצויינו בה, במידת הצורך, האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן. (ד) הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר עותקים חסר, תודפס או תצולם בבית המשפט, לפי הענין, לשם המצאתה למשיב. (ה) נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על השלמת טענות בעל פה או בכתב. 44ו. החלטת בית המשפט (א) בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת מאלה: (1) לדחות את הבקשה; (2) ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים. 44ז. העברת דיון שופט יחיד רשאי להעביר את הבקשה לדיון בפני מותב רחב יותר. 44ח. הודעת ההחלטה החלטת בית המשפט בבקשה, תומצא לצדדים בכתב ואין צורך לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט. 44ט. הגדרת נושא הערעור בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנה הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה כך, אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת. משפט פלילירשות ערעור (בזכות או ברשות)ערעור