דיון מקדמי במשפט פלילי

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע בסעיף 143א בעניין דיון מקדמי המשפט פלילי כדלקמן: 143א. דיון מקדמי (א) בסעיף זה "חוק זכויות נפגעי עבירה" - חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001; "סיום הדיון" - לרבות מתן פסק דין; "עבירת מין או אלימות חמורה" - כהגדרתה בסעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה. (ב) על אף הוראות סעיף 143, רשאי בית המשפט, בתחילת המשפט ובכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לנהל דיון מקדמי בכתב אישום, שמטרתו אחד מאלה: (1) בירור עמדת הנאשם לענין הודיה או כפירה בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן; (2) בחינת האפשרות לצמצום המחלוקת העובדתית או המשפטית, כולה או מקצתה; (3) ייתור הצורך בשמיעת ראיות; (4) סיום הדיון במסגרת הדיון המקדמי. (ג) בית המשפט ינהל דיון מקדמי לפי סעיף זה, רק אם התקיימו כל אלה: (1) הנאשם קיבל הודעה לפי סעיף 95(ב) בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי ובית המשפט נוכח כי הנאשם הבין את מהות הדיון המקדמי והביע את הסכמתו לניהולו; (2) הנאשם מיוצג בידי סניגור; (3) התובע הסכים לניהול הדיון המקדמי. (ד) בדיון מקדמי לפי סעיף זה רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לעיין בחומר החקירה וברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת והנוגע לאישום, וכן בחומר וברשימה כאמור שנאספו או שנרשמו בידי ההגנה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות. (ה) לא הסתיים הדיון בכתב האישום במסגרת דיון מקדמי לפי סעיף זה, יעביר בית המשפט את הדיון בכתב האישום לשופט אחר שימשיך לדון בו לפי הוראות סימנים ה' עד ז' לפרק זה. (ו) פרוטוקול הדיון המקדמי - (1) לא יועבר לעיון השופט שימשיך לדון בכתב האישום לפי הוראות סעיף קטן (ה); (2) לא ישמש ראיה בכל הליך משפטי אחר, למעט בערעור על פסק הדין שניתן בדיון המקדמי, אלא בהסכמת בעלי הדין. (ז) בית המשפט יברר, בדיון מקדמי לפי סעיף זה בכתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, האם קוימו הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה לענין זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה להביע עמדה בענין הסדר טיעון עם הנאשם. (ח) הוראות סעיף זה לא יחולו על דיון בכל אחת מאלה: (1) עבירה שהיא בסמכותו של בית המשפט המחוזי בדונו בהרכב; (2) עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 240(א) רישה. משפט פלילידיון מקדמידיון