הזמנת עדים במשפט פלילי

בסוגיית הזמנת עדים המשפט הפלילי והמצאת מסמכים, חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע כדלקמן: הזמנת עד המשפט פלילי בית המשפט יזמין, לבקשת בעל דין, כל אדם להעיד במשפט, זולת אם היה סבור שאין בהזמנת אותו אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת למשפט, וכן רשאי בית המשפט להזמין עד מטעמו. הזמנת עד תהיה בהמצאת הזמנה בכתב לעד או בהודעה בעל-פה לעד על ידי בית המשפט בשעת דיון. צורת הזמנת עדים ותכנה הזמנה בכתב לעד תיחתם ביד שופט, רשם או פקיד בית המשפט ובחותמת בית המשפט אולם רשאי שוטר להזמין עד מטעם תובע בחתימתו בלבד; הזמנת עדים תכיל את הפרטים הבאים: (1) שם בית המשפט; (2) ציון בעלי הדין; (3) שם המוזמן ומענו; (4) המקום והמועד שבהם עליו להתייצב; צו להמצאת מסמכים ומוצגים בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין או מיזמת בית המשפט, לצוות על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא לבית המשפט במועד שיקבע בהזמנה או בצו, אותם מסמכים (לרבות מוצגים אחרים) הנמצאים ברשותו ושפורטו בהזמנה או בצו. הזמנת עד על אתר בית המשפט רשאי לצוות על אדם הנוכח לפניו להעיד או להמציא לו מסמכים במועד שיקבע; ודין אדם כזה כדין מי שהומצאו לו הזמנה או צו להמצאת מסמכים. עד שנבצר ממנו לבוא לבית המשפט נוכח בית המשפט כי נבצר מעד לבוא לבית המשפט, רשאי הוא לגבות את עדותו במקום אחר. משפט פליליעדיםדיוןהזמנת עדים