פיטורים לפני מחלה

בעניין וניט [ע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד) - לסלי פנחס וניט; לא פורסם, מיום 7.12.08], בו נפסק כי "פיטורי עובד מתוך כוונה להתחמק מתשלום דמי המחלה עולים כדי חוסר תום לב ומהווים הפרת הסכם העבודה". כך נקבע גם בעניין אלבר [עב (ת"א) 2942/07 אלבר - רו"ח יעקב ירון, מיום 25.3.09], בו נפסק כי קביעת מועד פיטוריו של עובד, סמוך למועד הניתוח שהיה עליו לעבור והיה ידוע מראש, מהווה התנהלות בחוסר תום לב של המעביד ואף עומדת בניגוד לתכליתו של חוק דמי מחלה, ומקפחת זכויותיו הקוגנטיות של העובד לדמי מחלה לפי חוק זה. זאת, גם כאשר הייתה עילה מוצדקת לפיטוריו של העובד. בעניין וניט נדון מקרה בו במסגרת תוכנית הבראה והתייעלות עובד פוטר בטרם חלה. במועד מאוחר למועד בו ניתנה לעובד הודעה על פיטוריו לקה באירוע מוחי. בעניין וניט נקבע כי לעובד זכות לנצל ימי מחלה שנזקפו לזכותו מכוח חוק דמי מחלה במהלך תקופת עבודתו וכל עוד הוא עדיין נחשב עובד של המעסיק, ואפילו בנסיבות בהן הודע לו על פיטוריו טרם מחלתו; "למצער עומדת לכל עובד הזכות למצות עם סיום העסקתו בעת מחלה את יתרת ימי המחלה המגיעים לו מכוח חוק דמי מחלה ועד למכסה המקסימאלית של 90 הימים"; זאת, ללא קשר לשאלת סיבת הפיטורים וגם אם אלה אינם קשורים כלל ועיקר למחלת העובד; על מעסיק אשר עובדו חלה לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד - מעסיק; הטעם לכך הוא שאם מעסיק יהא רשאי לפטר עובד חולה בלי לאפשר לו לנצל ימי מחלה צבורים העומדים לזכותו, הלכה למעשה תקופח הזכות הקוגנטית לדמי מחלה, ויתאפשר למעסיק להשתחרר מחיובו בתשלום דמי מחלה על ידי פיטוריו של העובד. במקרה הנדון, קבענו כי מועד סיום קשר העבודה נקבע על ידי אפרת לאחר שהתובעת חלתה, ומתוך רצון לחסוך את תשלום דמי המחלה לתובעת, ולפיכך ברור שיש להחיל את ההלכה שנקבעה בעניין וניט. מעבר לאמור נוסיף כי לדעתנו, גם אם העובד התפטר מעבודתו יש להחיל את ההלכה שנקבעה בעניין וניט. בעניין וניט קבע בית הדין הארצי כי "כל עוד מתקיימים יחסי עובד - מעסיק במועד שפרצה המחלה, אף אם המדובר בתקופת ההודעה המוקדמת, על המעסיק לאפשר לעובד למצות את ימי המחלה העומדים לזכותו מכוח חוק דמי מחלה". אמנם, בעניין וניט היה מדובר במקרה בו העובד פוטר מעבודתו, אולם לעניין הגשמת תכלית חוק דמי מחלה - מניעת מצב בו העובד יוותר חסר פרנסה במקרה של מחלה - אין הבדל בין מצב של פיטורים לבין מצב של התפטרות. לפיכך, ללא קשר לנסיבות סיום קשר העבודה, יש לאפשר לעובד למצות את כל ימי המחלה העומדים לרשותו טרם ניתוק יחסי עובד מעביד. רפואהפיטורים