המצאת מסמכים - משפט פלילי

המצאת מסמכים - משפט פלילי תקנות סדר הדין הפלילי קובעות הוראות בדבר המצאת מסמכים במשפט פלילי: 48. מסירה על ידי מי מסמך שהמצאתו במסירה - יימסר על ידי פקיד בית המשפט, שליח בית דין, שוטר או אדם שהסמיך מנהל בתי המשפט או עובדיו של אדם כאמור. 49. מסירה לחבר מסדר דתי מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר למסרו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל. 50. המצאה לחייל מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית. 51. המצאה לכלוא והתייצבותו מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית הסוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה להעיד, על אותה הרשות או אותו אדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה. 52. המצאה לפקיד מדינת חוץ מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ יומצא באמצעות משרד החוץ. 53. המצאה לקטין או פסול דין אחר מסמך שיש להמציאו לקטין או פסול דין אחר, תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס - למי שהקטין או הפסול דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאי בית המשפט להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת. 54. אישור מסירה מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשרו, יאשר מוסר ההזמנה בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור, ובית המשפט רשאי לקבוע שהמסמך הומצא כראוי. 55. החזרת עותק מסמך נמסר או נשלח מסמך לאדם לשם המצאתו לאחר במסירה - ימסרנו בהקדם, ויחזיר עותק אחד ממנו בחתימתו ובחתימת מי שיש למסור לו את המסמך; נבצר ממנו למסור את המסמך תוך זמן סביר, יחזיר את המסמך לבית המשפט בציון הסיבה לכך והצעדים שננקטו לביצוע המסירה. 56. הזמנת עד הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא - בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 106(א) ו-108 לחוק - שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן. משפט פלילימסמכיםהמצאת כתבי בי דין