זימון למשפט

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע בנושא זימון למשפט כי משהוגש כתב אישום יקבע בית המשפט מועד למשפט. בית המשפט יודיע על המועד בכתב לתובע וימציא לנאשם הזמנה בכתב למשפט בצירוף העתק מכתב האישום. אם הגיש סניגורו לבית המשפט לפני קביעת המועד יפוי כוח לייצג את הנאשם במשפט, יודיע בית המשפט על המועד בכתב גם לסניגור. אם סבר בית המשפט, לאור אופי העבירה שבכתב האישום ונסיבותיה, כי הדיון בכתב האישום מתאים לניהול במסגרת דיון מקדמי לפי הוראות סעיף 143א, (דיון מקדמי) תצורף להזמנה למשפט כאמור לעיל הודעה, בנוסח שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי ובדבר מטרות הדיון המקדמי ותנאיו. תוכן זימון למשפט זימון למשפט יכיל את נפרטים הבאים: (1) שם בית המשפט; (2) ציון המאשים; (3) שם הנאשם ומענו; (4) תמצית האישום נגדו; (5) המקום והמועד שבהם עליו להתייצב; (6) תמצית הוראות סעיפים 123 ו-128 העוסקים בנושא הודיה בכתב וכן בשפיטה לא בפני הנאשם בתחילת המשפט. הודעה על דחיית מועד אם נדחה המועד לתחילת המשפט או להמשכו, יודיע בית המשפט בכתב לתובע על המועד שקבע, וימציא לנאשם ולסניגורו הודעה בכתב עליו, אם לא הודיע להם על כך בעל-פה בשעת דיון. צורת ההזמנה הודעה בכתב והזמנה לפי סימן זה תיחתם בידי שופט, רשם או פקיד בית המשפט ובחותמת בית המשפט. אולם הודעה או הזמנה כאמור, לנאשם בעבירה שכתב האישום נגדו הוגש בידי שוטר (שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה) יכול שתיחתם בידי שוטר בלבד. צו הבאה בית המשפט רשאי לתת בכל עת צו הבאה נגד הנאשם, אם ראה שיש צורך בכך כדי לכפות את התייצבותו למשפט במועד שנקבע. הזמנה לדין