מהי קובלנה ?

כלל ידוע הוא כי המאשים במשפט הפלילי הוא המדינה - אם כן מהי קובלנה ? על אף שהמאשים במשפט פלילי הוא המדינה רשאי כל אדם להאשים בעבירה המפורטת ברשימה להלן על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט. ##רשימת העבירות בהן אדם יכול להאשים:## (1) עבירות לפי סעיפים 189, 190, 192, 194, 196, 223, 334, 336 רישה, 379, 3807, 447 זולת אם נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, 452, 494 ו-496 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולמעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה; לענין זה, "בן משפחה" - כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991. (2) עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, בסייגים האמורים בסעיף 11ה לחוק האמור; (2א) עבירות לפי סעיף 63 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בסייגים האמורים בסעיף 70 לחוק האמור. (3) 28 עבירות לפי סעיף 10(ג) ו-(ד) לפקודת זכות יוצרים; (4) עבירות לפי סעיף 3 לפקודת סימני סחורות; (5) עבירה לפי סעיף 23(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מחמת הפרה של סעיפים 17 או 18 לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף 17 האמור; (6) עבירות לפי סעיף 60 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972; (7) עבירות בשל העברת חזקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף 108 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972; (8) עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969; (9) עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; (10) עבירות לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד-1954; (11) עבירות לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות; (12) עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; (13) עבירות לפי חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א לחוק האמור; (14)3 עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות ובשתיים, התשמ"ח-1988 בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור. (15) עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, התשי"ט-1959. (16) עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל. (17) חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור. (18) חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15ב לחוק האמור. (19) עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בנוגע להתקנת צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב'2 סימן ב' לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ב. (20) עבירה לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983, בסייגים האמורים בסעיף 11א. (20)17 עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בנוגע למיתקן גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה. ##קובלנות על עובדי המדינה ## לא תוגש קובלנה לפי סימן זה על עובד המדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. ##החלפת קובלנה בכתב אישום ## הוגשה הודעה כאמור לעיל, תוחלף הקובלנה בכתב אישום מטעם תובע. ##העמדת הדיון בקובלנה## נוכח בית המשפט שקובל אינו מסוגל לנהל בעצמו את ענינו בבית המשפט, או שהוא מנהל את ענינו באופן טורדני, רשאי בית המשפט להפסיק את הדיון בקובלנה עד שימנה לו הקובל עורך דין תוך תקופה שיקבע; לא עשה כן הקובל תוך התקופה שנקבעה, רשאי בית המשפט לראותו כאילו לא התייצב ויחול האמור בסעיף 133 לחוק סדר הדין הפלילי - הקובע כי אם לא התייצב התובע במועד שנקבע למשפט אף על פי שהודע לו המועד, ובית המשפט לא ראה לדחות את המשפט למועד אחר, ינהג בית המשפט כאמור בסעיף 94 כאילו חזר בו התובע מהאישום, אולם רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירה המתגלית מן העובדות שהודה בהן או שהוכחו, ולגזור את דינו. חשוב לציין כי אם הוגשה קובלנה, יעביר בית המשפט העתק ממנה לפרקליט המחוז; התביעה תנוהל, בידי הקובל או בא-כוחו, זולת אם פרקליט המחוז הגיש לבית המשפט, תוך חמישה עשר ימים לאחר שקיבל העתק הקובלנה, הודעה שפרקליט מפרקליטות המדינה ינהל את התביעה. הוראות חוק סדר הדין הפלילי הנוגעות לכתב אישום יחולו על קובלנה, בשינויים לפי הענין; בכל מקום שמדובר בכתב אישום גם קובלנה במשמע, ובכל מקום שמדובר בתובע גם קובל במשמע, אם אין כוונה אחרת משתמעת. קובלנהשאלות משפטיות