סנגור - שכר טרחה

שכר טרחה של סנגור נכון לחודש יוני 2010 הינו כמפורט להלן: (א) סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של הענין: בשקלים חדשים 1. בבית משפט שלום - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה (2) מעצר עד תום ההליכים (3) אישום בעבירה שהיא חטא (4) אישום בעבירה אחרת (5) אישום בעבירה של גרימת מוות (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 2. בבית משפט מחוזי - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה (2) מעצר עד תום ההליכים (3) משפט פלילי (4) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין (בב) על גזר הדין בלבד (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 3. בבית המשפט העליון - (א) לישיבה ראשונה בענין - (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה (2) ערעור פלילי - (אא) על פסק הדין (בב) על גזר הדין בלבד (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה (ב) נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או יותר ובית המשפט שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי בית המשפט להוסיף לסכומים הקבועים בפסקאות (2) ו-(4) לתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם נוסף אחד בלבד. (ג) במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים או יותר, רשאי בית המשפט אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה: (1) להוסיף לסכומים הקבועים בתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על מאה וחמישים אחוזים; (2) לפסוק סכום מיוחד, לפי המלצת נשיא בית המשפט הנוגע בדבר ובאישור שר המשפטים. (ד) לסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) עד (ג) יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן השירותים. (ה) סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס או לפי תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש. (ו) (1) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; (2) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם; (3) סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (4) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה זו. 11. הפקדת כסף או ערובה (א) נאשם - פרט לנאשם שבית-המפט מינה לו סניגור - או קובל המבקש להזמין עד, יפקיד בקופת בית-המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך זמן שנקבע, סכום כסף או יתן ערובה להנחת דעתו של השופט או של הרשם, לכיסוי הוצאות שייפסקו לעד לפי סימן זה, ורשאי בית-המשפט או הרשם לדרוש מדי פעם סכום נוסף או ערובה נוספת לפי הצורך; לא הופקד הסכום, או לא ניתנה הערובה, לא תישלח ההזמנה. (ב) סכום שהופקד כאמור, לא ישולם ממנו לאדם אלא על פי צו בית-המשפט או הרשם, והיתרה תוחזר למפקיד עם תום המשפט. (ג) הוצא מקופת בית-המשפט, על פי צווים לפי סימן זה לתשלום הוצאות עדים, סכום העולה על הסכום שהופקד או על הערובה שניתנה מכוח תקנת משנה (א), ייחשב העודף כחוב המגיע מן הנאשם או הקובל לאוצר המדינה. עורך דיןסניגורשכר טרחה