תיקון פרוטוקול בית משפט

תיקון פרוטוקול בית משפט במשפט הפלילי תיקון פרוטוקול בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין ולאחר שנתן ליתר בעלי הדין הזדמנות להשמיע את דבריהם, לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; בית המשפט ייזקק לבקשת תיקון כאמור גם אם הוגשה לאחר מתן פסק הדין וכל עוד לא עברה התקופה לערעור עליו. בקשה לתיקון של פרוטוקול בקשה לתיקון של פרוטוקול וכל החלטה על בקשה כזאת יירשמו בפרוטוקול וההחלטה תיחתם בידי בית המשפט. הפרוטוקול - ראיה לכאורה פרוטוקול ישמש ראיה לכאורה למהלך המשפט, אולם בערעור באותו ענין אין לטעון נגד דיוקו של הפרוטוקול ואין להביא ראיות לטעות בו, אלא ברשות בית המשפט שלערעור. פרוטוקול דיוןפרוטוקול דיון בית משפטתיקון פרוטוקול דיוןמסמכיםפרוטוקול