ביטול דוח חניה בגלל אי ידיעה

פסק דין המבקשת עותרת לבית המשפט שיורה על ביטול שני דוחו"ת חנייה אשר נרשמו על שם המבקשת, האחד מיום 30.6.97 והאחר מיום 8.10.97, וכן להורות על ביטול חיוב מיום 28.7.05 בסך 405 ₪. המדובר בשתי הודעות תשלום קנס, שנשלחו למבקשת על ידי המשיבה בהתאם להוראות סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982, בגין החניית רכבה בניגוד להוראות חוק עזר לפתח תקוה (העמדת רכב וחנייתו), תשנ"א-1991. המבקשת טוענת, כי לא ידעה דבר על דוחו"ת חניה אלו. בשל הליכי עיקול שננקטו נגדה לגביית הקנסות, טוענת המבקשת, שמסרה תחת מחאה למעקלים מטעם המשיבה שיק בסך 405 ₪. המדובר, בתובענה שבמהותה אינה אלא תקיפה ישירה של עונש שהוטל עליה, המתייחס לעבירה מן העבירות שבית המשפט לעניינים מקומיים דן בהם. על מקרה דומה נאמר בע"א 8080/99, וקס נ' עיריית תל אביב, : "בפועל, בקשתם של המערערים מבית המשפט אינה אלא לקבוע כי הקנסות בהם חוייבו אינם חוקיים. ... דברים אלה מחזקים את המסקנה כי תביעתם של המערערים עולה לכדי תקיפה ישירה של פעולות הרשות המנהלית. לאור הוראת סעיף 229(ח) לחוק סדר הדין הפלילי, שנוסחו הובא לעיל, בקשת המערערים היא למעשה בקשה לביטול הרשעתם. אכן, אין להשיג על זכותם של המערערים לבקש את ביטולה של הרשעה, שלשיטתם נתקבלה בניגוד לחוק, אך לא נתברר לי ההגיון העומד מאחורי הגשת בקשה שכזו לבית המשפט האזרחי, שהרי אין לתקוף בהליך אזרחי תוצאותיו של הליך פלילי. ... ומכל מקום, התביעות שנותרו תלויות ועומדות כיום אינן אלא השגה על הרשעה פלילית, שאין כל הצדקה לניהול ההליכים בעניינן, בבית המשפט האזרחי. אשר על כן יש לאמץ את מסקנת בית המשפט קמא כי ההליך שנפתח אינו מגלה עילה וכי על המערערים להעלות את טענותיהם בהליכים שנקבעו לכך בחוק סדר הדין הפלילי". המדובר בתקיפה ישירה של תוצאות ההליך הפלילי שננקט נגד המבקשת על ידי המשיבה - דוחו"ת החניה שנשלחו למבקשת בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי - ובקשה להכריז על בטלותו של הליך זה. תקיפה שכזו אין לעשותה במסגרת הליכים אזרחיים, ועל המבקשת היה לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט המוסמך לדון בעניינים אלו, בית המשפט לעניינים מקומיים. בית משפט זה אינו מוסמך מן הבחינה העניינית לדון בתובענה. לפיכך דין התובענה להידחות. סיכומם של דברים, התובענה נדחית. לאור העובדה, כי ההלכה בע"א 8080/99 הנ"ל נפסקה לאחר הגשת תובענה זו, אינני מטיל חיוב בהוצאות. משפט תעבורהחניהדוח חניה