ביטול פסק דין בגלל פגם

האם אפשר לבקש ביטול פסק דין בגלל פגם או הפרה בבקשה, המוגשת בתיק המקורי שבו ניתן פסק הדין ? בית המשפט קבע כי התשובה לכך שלילית. להלן החלטה בסוגיית בקשת ביטול פסק דין בגלל פגם: החלטה 1. בקשה זו (להלן - הבקשה) הוגשה בגדרה של המרצת פתיחה ה"פ 532/98 (להלן - המרצת הפתיחה), בה ביקש המשיב מביהמ"ש להצהיר כי הוא זכאי לכך שתירשם משכנתא לטובתו על זכויות החכירה של המבקשת ושל בעלה (להלן - הבעל) בנכס המקרקעין הידוע כגוש 30193 חלקה 29 ת"ח 73 (להלן - הנכס), על אף שלא נרשמה בספרי המקרקעין; להצהיר על עדיפות זכויותיו של המשיב על פני זכויותיו של שותפו של הבעל (להלן - השותף) בחברה ס.י.א. סיני ואלדר יזום נכסים והשקעות בע"מ (להלן - החברה), זכויות על פי צו עיקול שניתן בגדרה של ה"פ 3076/98 ושנרשם בספרי המקרקעין; ולהורות על רישום המשכנתא לטובת המשיב כקודמת לצו העיקול שלטובת השותף. 2. המרצת הפתיחה הסתיימה בפשרה, בה הוסכם שהמשכנתא בנכס תירשם לטובת המשיב, בכפוף לעיקול של השותף, וקיבלה תוקף של פסק דין ביום 28.2.99 (להלן - פסק הדין). הבעל חתם בחתימת ידו על הסכם הפשרה, ואילו בשם המבקשת חתם בא כוחם שלה ושל בעלה, עו"ד מזרה. 3. ביום 24.9.00 הוגשה הבקשה, שכותרתה "התנגדות למשכנתא". נימוקי הבקשה מתמצים בשניים: א. המבקשת מעולם לא הסכימה למשכון דירתה לצורך הבטחת חובה של החברה, אלא לכל היותר חתמה על כתב ערבות מוגבל לסך של 550,000$ לחובה של החברה. ב. עו"ד מזרה חתם בשמה חרף התנגדותה המפורשת על הסכם הפשרה שבבסיס פסק הדין. 4. המשיב טוען כי הבקשה ננקטה בהליך שאינו בנמצא ("התנגדות למשכנתא"). לטעמו מנועה המבקשת, הנתבעת בתיק העיקרי, מלבקש סעדים כנגד המשיב או כנגד אחרים. המשיב מציין כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר כנדרש, ומעלה גם טענה של שיהוי. 5. עו"ד מזרה, שהגיב גם הוא על הבקשה, לאור הטענות שנשמעו נגדו, טען בתגובתו כי תהליך המו"מ לקראת החתימה על הפשרה, כולל ההסכם עצמו, היה בידיעתה ובהסכמתה של המבקשת, וכי גם במשך חודשים רבים לאחר ההסדר, עמדה איתו בקשר בכל הנוגע לביצועו של ההסדר. 6. בב"ש 215/83 (בג"צ 247/81) ספטי נ' מאי ספטי, פ"ד לז (2) 181, דן ביהמ"ש העליון בבקשה לביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים. ביהמ"ש סיכם את ההלכה בעניין: "פסק דין שבהסכמה, ממוזגות בו שתי תכונות, של הסכם ושל פסק-דין. לפיכך ניתן פסק הדין לביטול מחמת כל פגם העשוי לבטל הסכם. דברים אלה שימשו אף יסוד לפסק-דינו של בית-משפט זה בע"א 570/77 (לא פורסם). באותו עניין היה בין בני-זוג הסכם, שקיבל תוקף פסק-דין. הבעל, אשר רצה לבטל את פסק הדין, הגיש תביעה לביטולו וטען, כי הסכם הפשרה לא הוכן על-ידיו ונעשה על-ידי עורכי דינו ללא הסכמתו. הוגשה איפוא תביעה עצמאית לביטול פסק הדין. בדיון בערעור נפסק על-ידי השופט שמגר, כי טענות המערער אינן מתייחסות לפגם בכריתת ההסכם, אלא הן עולות לכדי טענה של טעות, שהיא עילה לביטול (ובלבד שאינה טעות בכדאיות העיסקה). במילים אחרות: תביעה לביטול תישמע על סמך פגם בכריתת ההסכם, אך טענת טעות אינה פוגמת בהסכם עצמו. יכול צד לבקש ביטול פסק-דין, אשר נתן תוקף להסכם פשרה, כשם שאפשר לבקש ביטול הסכם בהסתמך על חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג1973-, מתוך טענת טעות. ... האם אפשר לבקש את ביטולו של פסק הדין על סמך פגם או הפרה בבקשה, המוגשת בתיק המקורי, שבו ניתן פסק הדין. התשובה שלילית. עוד בפסק הדין ע"א 420/54 אריאל נ' ליבוביץ, פ"ד ט 1337 נקבע, כי לאחר שבית המשפט נתן תוקף פסק-דין להסכם פשרה, תמה מלאכתו, ואף ביצוע הפשרה (אם אין לבצעה בהוצאה לפועל) צריך להיות על-ידי הגשת תביעה חדשה. בע"א 25/64 קנדין נ' עירית תל-אביב-יפו ואח', פ"ד יח (4) 180, בעמ' 186 ביקש התובע לבטל הסכם פשרה בעניין פיצויי הפקעה. הסכם זה קיבל תוקף פסק-דין, ונפסק באותו עניין, כי ביטולו של פסק-דין אינו יכול להיעשות בדרך עקיפה, אלא יש צורך להגיש תביעה נפרדת לבית המשפט. בע"א 143/51 עירית רמת-גן ואח' נ' פרדס ינאי בע"מ וערעור שכנגד, פ"ד י 1804, בעמ' 1817, ניסה צד להתחמק מתוצאותיו של פסק-דין על סמך טענה בכתב-הגנה, כי אותו פסק-דין - שהוא תוצאת פשרה - הושג במירמה. בית המשפט קבע שם, כי ביטול פסק הדין אינו יכול להיעשות בדרך אינצידנטאלית. ביטול הפסק פירושו מחיקתו והעברתו מן העולם, והדבר מצריך הגשת תביעה לאותו בית-משפט, אשר נתן את הפסק. ... מהלכה זו אתה למד, כי לתובענה הנפרדת עילה חדשה ונפרדת. והעילה היא, כאמור, ביטול הסכם עקב פגם בכריתתו או תביעה לביטול הסכם עקב הפרתו". שם, בעמ' 185-183. (ההדגשות הוספו - י"ה). 5. העולה מן האמור הוא שבית משפט זה סיים את מלאכתו, ומקומן של טענות המבקשת להישמע בהליך נפרד. הבקשה נדחית ללא צו להוצאות. ביטול פסק דין