בקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף ב-45 יום

החלטה בפניי בקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף. הארכה המבוקשת היא של 45 ימים. פסק הדין נשוא הבקשה ניתן ביום 26.10.03. לטענת המבקשות, מעורר פסק הדין סוגיה חשובה הנוגעת לכפיפותם של גופים קולגיאליים שונים לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. המבקשות מוסיפות, כי ראוי לדעתן לקיים דיון נוסף ומעמיק יותר בסוגיה זו, וכי הן החלו בהכנת בקשה לדיון נוסף. כן צוין, כי בהליך אחר המתברר בבית המשפט מתעוררת סוגיה דומה, וכי היועץ המשפטי לממשלה, אשר מונה בימים אלה, מבקש להידרש לנושא זה. הבקשה שבפניי נתקבלה בבית המשפט ביום 5.2.04. קדמו לה ארכה שניתנה בבקשה קודמת (בש"ם 10054/03), וארכה נוספת עד ליום 11.2.04 (ראו בש"ם 166/04). המועד להגשת עתירה לדיון נוסף הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין, להבדיל מיום המצאתו. המדובר בלוח מועדים קצר, אשר נקבע בכוונת מכוון על מנת להבטיח את סופיותם של ההליכים בבית משפט זה. על רקע זה, אף נתפרשה דרישת הטעם המיוחד להאריך מועד זה בקפידה, ונקבע כי המדובר בטעם מיוחד מוגבר ביחס לזה הנדרש ברגיל לצורך הארכת מועד הקבוע בחיקוק (ראו לעניין זה תקנה 4 לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984; המ' 589/68 אנטוריה נ' פיירמנס פנד חברה לביטוח בע"מ, פ"ד כב(2) 699, 700). דברים אלה מתחדדים בשים לב לכך שהמדובר בפסק דין שניתן לפני יותר מארבעה חודשים, ועתה מתבקשת ארכה נוספת, של 45 ימים, לשם הגשת בקשת דיון נוסף בעניינו. גם בהינתן תקופת העיצומים בבתי המשפט - אשר לא מנעה נקיטת הליכים בבית משפט זה - הרי שחלף כבר יותר מחודש ימים מאז הסתיימו עיצומים אלה, ואף תקופה זו חורגת מן התקופה הקבועה בדין לשם הגשת בקשה לדיון נוסף. במצב זה, איני סבור כי גם נוכח הנסיבות המתוארת בבקשה, ניתן ליתן למבקשות ארכה של 45 ימים, כמבוקש. עם זאת, הנסיבות המיוחדות של כניסת יועץ משפטי חדש לתפקידו (סעיף 4 לבקשה), על רקע הסוגיה המסוימת עליה מצביעות המבקשות, מצדיקות ארכה קצרה נוספת, אחרונה בהחלט, להגשת בקשה לדיון נוסף, וזאת עד ליום 25.2.04. החלטה זו תועבר לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה. דיון נוסףהארכת מועדדיוןהארכת מועד להגשת עתירה