בקשה להפחית ערבון

להלן החלטה בנושא בקשה להפחית ערבון: החלטה בפניי בקשה להפחתת שיעור הערבון בתיק שבכותרת. 1. בתיק זה הוגשה בשלב קודם בקשה להמרת ערבון בערובה אחרת. בקשה זו נתקבלה חלקית בהחלטתי מיום 6.9.01, בה קבעתי כי זכות קיזוז העומדת למערערים כנגד המשיב תבוא במקום חלק מן הערבון. חייבתי את המערער, בנסיבות אלה, בהפקדת ערבון בסך 10,000 ש"ח. קבעתי כי הערבון יופקד בתוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה. 2. ההחלטה האמורה התקבלה אצל המערער ביום 12.9.01. חרף זאת, לא הופקד הערבון עד עתה. ביום 30.10.01 עתר המשיב, על רקע זה, לדחיית הערעור. ביום 1.11.01 הוגשה לבית המשפט בקשה מטעם המערער להפחתת הערבון. המערער טוען כי לא הצליח לגייס את סכום הערבון שנקבע בהחלטתי מיום 6.9.01, ומבקש כי חיובו בערבון מעבר לכך יוגבל לסכום סמלי. המבקש מוסיף ומפנה להחלטה של כב' השופט ריבלין בבית משפט זה, מיום 25.7.01, לפיה עיקול זמני עליו הוחלט בבית משפט קמא יישאר בתוקפו. בהחלטה זו רואה המערער משום קביעה חיובית ביחס לסיכויי הערעור שבכותרת. 3. דין הבקשה להתקבל. נראה לי כי צודק המערער בטענתו, כי החלטת כב' השופט ריבלין היא בבחינת שינוי מהותי בנסיבות. החלטה זו לא היתה בפניי בעת מתן החלטתי מיום 6.9.01. היא טרם ניתנה בעת הגשת בקשת המערער לפטור מהפקדת ערבון, ביום 28.6.01. החלטה זו את מאריכה תוקפו של צו העיקול הזמני שניתן בבית משפט קמא, עד להחלטה אחרת של בית משפט זה. נתינתו של צו עיקול בערעור מותנית, בין השאר, בכך שהערעור, על-פניו אינו חסר סיכוי (ראו, לעניין זה, החלטת כב' השופטת דורנר בבש"א 4459/94 סלמונוב נ' שרבני פ"ד מט(3) 479). במצב זה, החלטת כב' השופט ריבלין מצביעה על כך שלמצער הערעור שבכותרת מעלה טענות ממשיות הראויות לבירור. משכך, משתנה הבסיס להחלטתי מיום 6.9.01: קיימת החלטה שיפוטית, מחייבת המבוססת על הכרה בסיכויי ההליך. משכך, המדובר בשינוי נסיבות מהותי, המחייב שינוי גם בהחלטתי המקורית. באופן מעשי, משמעות הדברים היא כי ניתן להסתפק בבטוחה המגולמת בזכות הקיזוז הנתונה למשיב ביחס להוצאות בהן חוייב בהחלטת בית משפט קמא לעניין העיקול הזמני. אין מקום, במצב שנוצר, לחיובו של המערער בערובה מעבר לסכום האמור. אשר לטענות שמעלה המשיב כנגד החלטתו האמורה של כב' השופט ריבלין, הרי שאיני יושב כערכאת ערעור על שופטיו של בית משפט זה, וממילא אין זה המקום להעלות טענות ערעוריות מסוג זה. במצב זה, אני דוחה את הבקשה שבפניי לדחיית ההליך בהעדר הפקדת ערובה. אני מקבל את בקשת המערער כי זכות הקיזוז תשמש באורח בלעדי כבטוחה בידיו של המשיב. בהמשך לכך, אני מורה על העברת התיק להוצאת צו לסיכומים בכתב ולהמשך ההליכים בערעור. ערבון