בקשה להפחתת ערובה

החלטה בפניי בקשה להפחתת ערובה שנקבעה בתיק זה, ולהעמדתה, במקום על סך של 30,000 ₪, כפי שנקבע לכתחילה, על סך של 5,000 ₪. עיון בבקשה ובפסק הדין נשוא העתירה שבכותרת מלמד, כי אין ההליך מגלה עילה ממשית למתן דיון נוסף, כנדרש בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984, שכן על פניו המדובר בפסק דין אשר מהווה יישום של הלכה מושרשת. מצד זה לא מצאתי כל עילה להתחשבות מיוחדת במבקש לעניין גובה הערבון. אשר למצבו הכלכלי של המבקש, אשר הוא עורך דין, הרי שלא הונחה תשתית מפורטת, כנדרש, המלמדת על מצוקה כלכלית, ובגדר זה לא נמסרו מסמכים או פרטים המעידים על נכסיו של המבקש, כגון נכסי דלא ניידי, חשבונות בנק, פיקדונות או חסכונות. גם מבחינה זו, לא מצאתי עילה להפחתת הערבון. אוסיף, כי גם מצד גובה ההוצאות שייפסקו, אם יידחה ההליך, הרי שבמכלול נסיבות העניין, ובהן מספר המשיבים בהליך, הרי שלא מצאתי כי הערבון שנקבע חורג מן הדרוש להבטחת זכותם של המשיבים להוצאות אם יידחה ההליך. הבקשה נדחית. הערבון יופקד עד ליום 15.2.04, ולא - יידחה ההליך בלא צורך בכל הודעה נוספת למבקש. החלטה זו תועבר למבקש ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה. ערובה