בקשה למתן סעד להסרת קיפוח

החלטה 1. ביום 22.10.01 הגיש המבקש (להלן - "ספיר") בקשה, שכותרתה "בקשה למתן סעד להסרת קיפוח". בבקשה טען ספיר, כי מסתמנת תמונה בה עושים בעלי השליטה, המשיב מס' 2 (להלן - "וולפסון") והמשיב מס' 3 (להלן - "רואימי"), בעלי השליטה במשיבה מס' 1 (להלן - "החברה"), כבתוך שלהם בניסיון לרוקן את החברה מנכסיה וזאת תוך קיפוח המיעוט ובכללם ספיר. 2. ביום 28.1.02 הגיש ספיר "בקשה דחופה למינוי מנהל מיוחד ו/או חוקר מיוחד ו/או כונס נכסים למשיבה מס' 1" (להלן - "הבקשה לסעדים זמניים"). הבקשה נקבעה לדיון ליום 23.6.02 אולם, ביום 20.6.02 הגישו הצדדים הודעה לבית המשפט על הסכמה דיונית חלקית, לפיה, בין היתר: "הבקשה לסעדים זמניים תימחק. המבקש לא יגיש בקשה זו שוב, למעט במקרה של שינוי נסיבות או היוודע עובדות חדשות, שלא נטענו בבקשה לסעדים זמניים. המבקש מבקש, כי הבקשה לסעדים זמניים תמחק ללא צו להוצאות. המשיבים עומדים על כך שייפסקו הוצאות". בית המשפט אישר את ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, ואישר לצדדים להגיש טיעוניהם בדבר פסיקת הוצאות הבקשה. 3. החברה טענה, כי כתוצאה מהגשתה של הבקשה לסעדים זמניים נגרמו לחברה הוצאות בסכומים נכבדים ביותר וכן נגרם לה נזק רב. לטענתה, נאלצה היא להשקיע שעות עבודה ארוכות וממושכות יחד עם יועציה המקצועיים. במסגרת זו נאלצו החברה ויועציה המקצועיים לבחון עשרות ומאות מסמכים, להכין תצהירים, ביצוע מחקר משפטי מקיף משווה, הכנת תשובה מפורטת ומדוקדקת לבקשה לסעדים זמניים, הכנת חקירה נגדית וכיו"ב. לטענתה, הנזק הישיר שנגרם לחברה כתוצאה מהיקף שעות העבודה הרבות שנדרש היה להשקיע על מנת להתמודד עם הררי החומר הינו רב ביותר. כך, היקף שעות העבודה שהושקעו על ידי יועציה המשפטיים של החברה לצורך הכנת תשובה לבקשה לסעדים זמניים לרבות הכנה לדיון שנקבע בבקשה לסעדים זמניים והכנת חקירה נגדית הסתכם בכ- 312 שעות בעלות כוללת של כ- 36,000 דולר ארה"ב (כולל הוצאות ישירות וללא מע"מ) וכן סך של כ- 3,000 דולר ארה"ב בגין הכנת תצהירו של רו"ח בן צבי שצורף לתשובת החברה לבקשה לסעדים זמניים שהוכן על ידי רואי החשבון של החברה. עוד טוענת החברה, כי נגרם לה נזק רב כתוצאה מהפרסומים שהופיעו בעיתונים השונים, שליוו את הגשת הבקשה לסעדים זמניים. לפיכך, טוענת החברה, כי רשלנות הטיעון, זלזול לגבי הבאת ראיות ובקשה טרדנית משמשים צידוק לפסיקת הוצאות. עוד טוענת החברה, כי יש להשית על ספיר אף הוצאות לדוגמא, הן בשל כך שמטרת הבקשה לסעדים זמניים היתה להפעיל לחץ פסול על החברה ונושאי המשרה בה על מנת שייכנעו לסחטנותו של ספיר והן בשל העובדה שספיר לא הפקיד התחייבות כנדרש בתקנה 365(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ,ד - 1984 (להלן - "התקנות"). החברה צרפה לסיכומיה, בין היתר, אישור מאת הנהלת החשבונות של היועצים המשפטיים של החברה וכן אישור מאת רואי החשבון של החברה. 4. וולפסון טען, כי עמל רבות בהכנת תגובה מפורטת ומנומקת לבקשה לסעדים זמניים, בת 22 עמודים, בין היתר הואיל וחלק ניכר מטענותיו של ספיר התייחסו לאירועים שהתרחשו לפני שנים רבות. וולפסון טוען, כי בעבודת ההכנה של תגובתו לבקשה לסעדים זמניים, הושקעו למעלה מ- 170 שעות עבודה של באי כוחו, ועלויות רבות, אשר חלקן שולמו בפועל. וולפסון טוען, כי מספר ימים לפני מועד הדיון, כאשר כל העבודה כבר הושקעה, פנה בא כוחו של ספיר לבאי כוח המשיבים והודיע להם כי ספיר אינו מעוניין עוד בבירור הבקשה לסעדים זמניים ומבקש למחוק אותה. לפיכך טוען וולפסון, כי בהיעדר נסיבות מיוחדות לסתור, זכאי בעל דין לשיפוי על מלוא הוצאותיו הממשיות הריאליות וכי בקביעת הוצאות מתחשב בית המשפט במכלול הנסיבות של המקרה, ובין היתר, בטרחה ובכמות העבודה שהושקעו, בהתנהגות הצדדים וכיו"ב סיבות וגורמים העשויים להשפיע על סכומי ההוצאות. לפיכך, טוען וולפסון, כי מן הראוי להשית על ספיר לא רק את ההוצאות הריאליות והממשיות של וולפסון, אלא יש לפסוק כנגדו, בנוסף, הוצאות לדוגמא, אשר ישקפו את ניצול הליכי בית המשפט. עוד מציין וולפסון, כי המבקש לא עמד אף בתקנה 365(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - "התקנות"), ולא צירף לבקשתו כל התחייבות לפיצוי מי מהמשיבים. וולפסון צרף תדפיס מתוכנת ניהול החשבונות של בא כוחו, בו מפורטים חשבונות שכר הטרחה בגין הטיפול בתיק דנן, מן השלב של הגשת הבקשה לסעדים זמניים. 5. רואימי בטיעוניו טען, כי לימוד הבקשה והתובענה לצרכי עריכת תשובה מתאימה חייב עבודה מאומצת של צוות המונה שלושה אנשים סביב לשעון. כן דרש הדבר עבודה מאומצת של שעות רבות עמו. רואימי טוען אף, כי יש להשית הוצאות על ספיר, כיוון שהסעדים שנתבקשו במסגרת הבקשה לסעדים זמניים היו דרקוניים ופוגעניים בצורה בלתי רגילה. בשל כל אלה, טוען רואימי, כי יש להשית על ספיר הוצאות ריאליות והוצאות לדוגמא. רואימי טוען, כי ההוצאות המשפטיות בלבד שנגרמו כתוצאה מהבקשה והסובב אותה עמדו על 20,940$, חשבון אשר שולם בפועל, וכן הוצאות נוספות בסך 20,000$. רואימי צרף לסיכומיו, בין היתר, חשבון שכ"ט שיצא לו בגין הטיפולים המשפטיים, חשבון אשר שולם בפועל. 6. עיקר טיעוני המשיבים מופנים, איפוא, כלפי ההוצאות שהוציאו בגין הכנת הבקשה לסעדים זמניים, בכל הנוגע ללימוד ואיסוף החומר, ובסופו של דבר, ייצא כי זמנם בוטל לריק. עוד טוענים המשיבים, כי ספיר עשה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט, ובכלל זה בהגשת הבקשה לסעדים זמניים, אשר הינה בקשה טורדנית וקנטרנית. על רקע כל אלה, מבקשים המשיבים פסיקת הוצאות בהליך. 7. ספיר טוען, כי יש לדחות את בקשת המשיבים לחייבו בהוצאות. לחילופין, טוען המבקש, כי יש לפסוק סכום סביר של הוצאות, הלוקחות בחשבון את העובדה שבבקשה לסעדים זמניים לא התקיים דיון ולקבוע, כי הוצאות אלה ישולמו לפי התוצאה בתיק העיקרי. לטענתו, בשאלת ההוצאות אין בית המשפט צריך לדון בשאלת ההצדקה בהגשת הבקשה מלכתחילה. מחיקת הבקשה נעשתה בהסכמה הדדית בלי שאף צד מודה בטענות חברו. מחיקה זו, נעשתה, לטענתו של ספיר, ביוזמתו, כדי לחסוך את קיום הדיון, ובשל העובדה שמדובר היה בדיון בבקשה דחופה שעתיד היה להתקיים חמישה חודשים לאחר הגשתה. בכך פעל הוא דווקא לחסכון בהליכים ובדיונים. 8. לאחר עיון בטענות בעלי הדין, ובשים לב למהות הבקשה, למחיקתה בהסכמה, לשלב בו נמחקה, לטרחה אותה השקיעו בעלי הדין ובשים לב ליתר נסיבות העניין, נראה לי כי מן הראוי שהוצאות הבקשה וכן שכר טרחת עורך הדין בשיעור של 20,000 ₪ ישולמו לפי תוצאות ההתדיינות בהליך העיקרי. ההוצאות ושכר הטרחה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל. דיני חברותקיפוח בעלי מניות המיעוט