בקשה לסילוק תביעה לפני כתב הגנה

החלטה בפני בקשה לסילוק התביעה על הסף, שהוגשה בטרם הוגש כתב הגנה. הבקשה כוללת גם בקשה להורות על דחיית המועד להגשת כתב הגנה. אני רואה לנכון להפנות להחלטתי בבש"א 2864/00 קונסטנטין אורלוב ואח' נגד שר הפנים ואח', (החלטה מיום 20.7.00) בה ציינתי כי בקשה מעין זו אינה דוחה כשלעצמה את מועד הגשת כתב ההגה, והוספתי, כי רצוי בדרך כלל שכתב ההגנה במלואו יעמוד בפני בית המשפט עובר למתן ההחלטה בבקשה לסילוק התביעה וכך תובהר לו במלואה יריעת המחלוקת. באותה החלטה גם כתבתי כי היקף שיקול הדעת שיש לבית המשפט להורות על הגשת כתב ההגנה בטרם תידון בקשה מעין זו הוא רחב, כנגזר משיקול הדעת הרחב המסור לבית המשפט לגבי עצם קיום דיון נפרד בבקשה לסילוק על הסף. הפניתי שם לספרו של זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה 7 עמוד 411 בו נאמר: "למעשה, חייב הנתבע, אפילו בחר להגיש בקשה לדחיה לפי תקנה 101, לכלול אותו נימוק המשמש לו עילה לבקשתו גם בכתב ההגנה. הואיל ודחיית התביעה בדרך מקוצרת זו מסורה לשיקול דעת בית המשפט הצלחת הנתבע בבקשת הדחיה שלו תלווה גם בכך שישכנע את השופט כי העניין מתאים לדיון נפרד ולמתן החלטה נפרדת. ביד הנתבע אין זכות קנויה לדחות התביעה באיבה." וראו גם זוסמן שם עמ' 417 (ה"ש 29). 3. הדברים שנאמרו בהחלטה הנזכרת יפים גם למקרה שבפני. לא הוצגו בבקשה נימוקים שיצדיקו דיון בטענות שהועלו בה "בדרך מקוצרת" וקודם שיוגש כתב ההגנה (כגון, בשל טירחה יוצאת מגדר הרגיל בהכנתו של כתב ההגנה). סוג הטענות המועלות בבקשה הן מן הסוג שמקובל להעלות בכתב ההגנה. אוסיף כי באי הגשת כתב ההגנה במועד יש כדי לעכב את הדיון בתיק בפרק הזמן שלאחר הדיון בטענות המקדמיות המועלות בבקשה, אם אלו יידחו. לאור האמור אני דוחה את הבקשה מבלי שראיתי לנכון להעבירה לתגובת המשיבות. לאחר שיוגש כתב ההגנה יוכלו המבקשות לבקש לדון בטענות המקדמיות תחילה, והבקשה תיבחן על ידי השופט שידון בתיק. 4. אציין כי ראיתי לנהוג כך גם לגבי השאלות המועלות בפרק ג' לבקשה הנוגעות בעקיפין לנושא האגרה. לפי האמור בפרק זה היה על התובעת לבקש סעדים כספים ולא הצהרתיים. גם שאלה זו מן הראוי שתתברר בשלב מאוחר יותר, לאחר שיוגש כתב ההגנה. 5. לאור האמור אני דוחה את הבקשה להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה. כתב הגנהמסמכים