בקשה לפטור מהפקדת ערבון להוצאות ערעור

החלטה 1. לפני בקשה לפטור את המבקש מהפקדת ערבון להוצאות המשיבה (בערעור) בשל מצבו הכלכלי של המבקש. 2. המבקש מיוצג על פי מינוי של הלשכה לסיוע משפטי ועל פי תצהירו הכנסותיו זעומות. לתצהיר צורפו גם מסמכים שונים המשקפים מקורות כספיים דלים. יצוין כי אף שלמבקש יש ילדים, הודיע כי אין לו קשר עמם ואין בידו לקבל מהם את הסכום הדרוש להפקדה. 3. המבקש לא נחקר על הנושאים שהעלה בתצהירו לגבי מצבו הכלכלי, אלא שהמשיבה מבקשת ללמוד על מצב זה משני עניינים אחרים. אחד העניינים הוא העובדה שהמבקש הקים לאחרונה בחצרו גגון מפח העומד על עמודים. לטענת המשיבה, עלותו של גגון כזה עומדת על כ- 4,200 ש"ח. המשיבה מוסיפה וטוענת כי הוכחה גם העובדה שהמבקש נוסע במוניות, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם הטענה כי הוא עני מרוד. לטענת המבקש, הגגון בוצע ללא תמורה. 4. המשיבה מוסיפה וטוענת כי סיכויי הערעור אינם טובים מאחר שקביעת בית המשפט קמא (כב' השופט י' שמעוני) שלמערער אין זכות דיירות מוגנת בדירה שבה עסק פסק הדין נשוא הערעור, נשענה על עובדות שאינן במחלוקת ובכללן העובדה שהמבקש חתם מספר פעמים על הסכם שכירות בלתי מוגנת ועשה כן, כפי שניתן להבין מעדותו שלו, לאחר שהתייעץ עם עו"ד פ. אלבק. ב"כ המבקש טוען כי את סיכויי הערעור יש לבחון גם לאור העובדה שלאחר שניתן פסק הדין התגלתה ראיה המשנה את פני התמונה, ראיה שהמבקש לא ידע על קיומה קודם לכן. בכתב הערעור התבקשה גם הגשת ראיה זו. 5. המשיבה מוסיפה וטוענת כי מן הראוי לבדוק גם את ממשות החשש שהמבקש לא ישלם הוצאות הערעור ומוסיפה שהוא לא שילם סכום כלשהו על פי פסק הדין של בית המשפט למטה, ובכלל זה לא שילם את הסכום שנקבע כתנאי לעיכוב ביצוע פסק הדין, סכום שחבותו לשלמו אינה נתונה במחלוקת. 6. אעבור לנושא הקמת הגגון. בנושא זה נשמעו בפני מספר עדים. לאחר שבחנתי את העדויות יש בידי לומר כי עדותו של המבקש לפיה לא שילם סכום כלשהו בעבור בניית הגגון בשל יחסים מיוחדים שהיו לו עם פועל ערבי שביצע את העבודה, אינה מעוררת אימון. עדות המבקש נתמכה על ידי העד רוני שוקרון אשר קשר עצמו לביצוע העבודה כמי שסייע לביצועה על ידי המצאת רתכת לפועלים שביצעו אותה ללא תמורה. מעדות רוני עלה כי עבדו במקום שני פועלים. מעדות שכנת המבקש גב' קצב עלה, כי העבודה נמשכה שלושה ימים שבהם רוני נטל חלק פעיל. בין המבקש לבין גב' קצב סכסוך משפטי ואולם עובדה היא שדבריה למנהל המשיבה, עמוס הדר, שראתה את רוני עובד במקום, קיבלו אישור לפחות בחלקם (ולו לענין עצם מעורבותו) על ידי רוני עצמו. כמו כן, ניתן היה להתרשם שלרוני אין עניין לחשוף תשלומים שקיבל מהמבקש משיקולי מס. לאור האמור נראה כי יש להעדיף את גרסת השכנה. אם כך, הטענה שלא שולם סכום כסף כלשהו, חרף משך העבודה ומספר הפועלים שביצעו אותה, אינה נראית סבירה. ואולם, אין לדעת מהו הסכום ששולם על ידי המבקש, ואם אמנם מדובר בסכום שהועלה על ידי רוני בהצעת המחיר שנתן למנהל המשיבה (4,200 ש"ח). אפשר שרוני מתאים את הצעותיו למבקש ההצעה. בכל מקרה, אם אמנם הקמת הגגון היתה נחוצה, איני סבורה שיש בהקמתו כדי להעיד על מצב כלכלי שפיר, מאחר שאין מדובר במותרות. כמו כן, אפשר שהקמת הגגון היא עצמה "ספגה" חלק ממקורות הכספיים שעמדו לרשות המבקש, דבר המוסיף לקשייו כיום. 7. אבהיר את גישתי. גם אם אני מתקשה לתת אמון בדברי המבקש לענין הגגון, אין בכך כדי לשלול את משמעות יתר המסמכים שבהם תמך את טענתו לענין קשייו הכלכליים ומקורותיו הכספיים כיום. אשר לנסיעה במוניות, מאחר שהמבקש אינו אדם צעיר (בן 64) ניתן לראות שימוש כזה כסביר בנסיבות שבהן מייחס המבקש חשיבות להגעה בזמן ובכלל זה הגעתו לבית המשפט היום. לאור האמור איני רואה לנכון לקבוע שמצבו הכלכלי של המבקש כיום מאפשר לו את הפקדת הערבון שנקבע (6,500 ש"ח). אמנם אין לומר כי הוא עני מרוד ואולם טענתו לגבי היקף מקורותיו הכספיים לא נסתרה. טענת המבקש לענין חוסר יכולתו להפקיד את הערובה עולה בקנה אחד עם מקורות אלו. 8. ואולם, על המבקש לעמוד גם בתנאי נוסף המתייחס לסיכויי הערעור שהגיש, ובנושא זה מקובלים עלי דברי ב"כ המשיבה. אני מתקשה לראות כיצד המסמך הנוסף, שלא עמד בפני בית משפט קמא, יוכל להשפיע על תוצאות התיק בין השאר לאור העובדות שביהמ"ש בחן, מה גם שלא ברור הקשר של המסמך לדירה נשוא הערעור. 9. ע"פ הפסיקה, השיקולים לגבי הפטור מערובה להוצאות שונים מאלה הנוגעים לפטור מאגרה. בתחום הפטור מערובה נותן בית המשפט משקל של ממש לחשש שמא יימצא המשיב מול שוקת שבורה אם יידחה הערעור וייפסקו לטובתו הוצאות. שיקול זה מתחזק לאור העובדה שהמבקש לא שילם סכומי כסף כלשהם על חשבון פסק הדין שנתן בית המשפט קמא. 10. בנסיבות שתוארו, אני סבורה כי האיזון הנכון בין האינטרסים של הצדדים הוא להעמיד את סכום ההפקדה על 1,500 ש"ח ולחייב את המשיב להמציא גם שתי ערבויות צד ג', כל אחת על סך 2,000 ש"ח - וכך אני מורה. הערבים יהיו בעלי כושר השתכרות מוכח. הוצאות ערעורערבוןערעור