בקשה לצו אנטון פילר

החלטה 1. בפני בקשה שהוכתרה כ"בקשה דחופה למתן צו "אנטון פילר"" ובמעמד צד אחד, וכשבבקשה מתבקש ביהמ"ש, ליתן צו המורה למשיבים לאפשר למומחה לגגות מטעם המבקשים, המהנדס, להכנס למחסן העצים אשר בבעלות המשיבים "לבדוק, לצלם ולהגיש לבית המשפט הנכבד דו"ח ביחס לסוגי העץ המאוחסנים במחסן עצים זה ואיכותם". 2. הרקע להגשת הבקשה ראשיתו בתביעה שהגישו המשיבים כנגד המבקשים ע"ס של כ - 260,000 ₪, שעניינה חוב נטען של המבקשת 1 למשיבים, בגין רכישת עצים ע"י המבקשת, וזאת בשנת 1999. המבקשים, הגישו תביעה שכנגד ב - 08.05.01 ע"ס של כ - 400,000 ₪ כנגד המשיבים וכשלטענתם, המבקשים או מי מהם רכשו בשנים מ - 1993 ועד 1999 עצים מהמשיבים. המבקשים טוענים בתביעתם כי הזמינו ורכשו עצים מהאיכות הטובה ביותר הקיימת, המכונה "עץ מסוג חמישי (V)". (להלן: "הסוג החמישי"). אולם, "לאחרונה" כמפורט בסעיף 11 לכתב התביעה שכנגד, נודע למבקשים כי העצים שסופקו היו עצים מטיב ירוד ולא אשר הוזמן. 3. לאחר הליכים מקדמיים שונים, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, וכשהמבקשים מגישים את תצהיריהם ביום 03.02.02 וכשהדיון קבוע ליום 18.02.02. 4. המבקשים מנמקים את בקשתם, בין השאר, כדלקמן: א. כי המשיבים בכתבי טענותיהם טענו כי סיפקו למבקשים את העצים מהסוג החמישי, וכי כלל אינם רוכשים עצים מסוגים אחרים, וכך נטען גם בתצהיר, וכן אף עתה. ב. אולם, בבדיקה שערך המהנדס באתרים אשר נבנו מסחורה שסופקה ע"י המשיבים, התגלו רק עצים מסוג ירוד יותר. ג. כי חוקרים מטעם המבקשים רכשו מהמשיבים עצים מהסוג החמישי, אולם מסתבר כי אלו מסוג ירוד. ד. כי עד מטעם המבקשים אשר היה בעבר עובד המשיבים, מצהיר כי המשיבים רכשו עצים מהסוג הירוד. ה. כי על מנת שתהייה בפני ביהמ"ש התמונה המלאה, יש לאפשר המבוקש שאינו גורם נזק למשיבים. ו. "מאידך, היה ולא יעתר ביהמ"ש הנכבד לסעד, קיים חשש ממשי שהמשיבים יסתירו ו/או יעלימו את המלאי..." מהסוג הירוד. 5. כפי שנקבע בהמ (ת"א) 5530/91 (ת"א 798/91) רותם חברה לביטוח נ' ראודור, פ"מ תשנ"ב (3) 15, מדובר בסעד דרסטי וכי "הפעלתו כרוכה בפגיעה בפרטיות, בחדירה לרשות הפרט, בסכנה של חשיפת סודות מסחריים, ושיתוק או פגיעה חמורה בפעילות עסקית. שיקולים אלה מלמדים שרק נסיבות מיוחדות במינן תצדקנה מתן צו כזה". גם הרחבה של השימוש בצו האנטון פילר הינה "במקרים בהם יש יסוד חזק להאמין שאין דרך אחרת להבטיח את הגישה לראיות אלו, כלומר - בעיקר במקרים בהם קיים חשש שהנתבעים ישמידו או יסתירו את הראיות..." תוך שצויינה הזהירות הרבה ומבחן EXCEPTIOUAL CIRCUMSTANCES. כן יש להוסיף את אשר מציינים המבקשים מספרו של ד"ר וינוגרד "צווי מניעה" וכשבין שאר התנאים מצויים התנאים הבאים: א. נזק ממשי וחמור לתובע. ב. אפשרות קרובה לודאי שיושמדו או יעלמו לפני שיתקיים הדיון במעמד הצדדים "החשש בלבד אינו יוצר אפשרות קרובה לודאי...". 6. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 6) תשס"א - 2001, לכאורה עוגן הסעד המבוקש, בתקנה 387 א' ובגדר "תפיסת נכסים". גם בתקנה זו תנאי למתן הצו ע"י ביהמ"ש "אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש ממשי שהמשיב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים את הנכסים או להשמידם, וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך." אכן נקבע בתקנה 366 (ב) כי בקשות מהסוג דנן ידונו במעמד צד אחד "אלא אם כן שוכנע ביהמ"ש כי אין בקיום דיון במעמד הצדדים, כדי לסכל את מתן הצו". הוראה אחרונה זו מצוייה בסימן א', ההוראות הכלליות. 7. דין הבקשה דנן, לפחות בכל הקשור להעתרות לה במעמד צד אחד, להדחות מהטעמים הבאים: א. המבקשים עצמם טוענים כי בידם ראיות אשר יש בהן לסתור את הנטען ע"י המשיבים, ולכאורה ראיות בעלות משקל. ב. אמנם לא מדובר ב"מסע דייג" של ראיות במובן הפשוט של המילה, אולם בקרוב לכך. סבורני כי גם צו האנטון פילר יציר הפסיקה, וגם סעד של תפיסת נכסים, לא נועדו לסתור גירסה של צד שכנגד, או לחזק ראיות של התובע. ג. עילת התביעה מתייחסת לרכישת עצים לפני שנים רבות, ויש לבחון את אשר היה באותה תקופה, ולענין זה, מטרת הבקשה ענינה המצב הנוכחי. ד. לא שוכנעתי כי אם יוודא למשיבים על הבקשה, ירוקנו את כל מחסן העצים על תכולתו וימירו את העצים המצויים בו, הכל בגין האמור בבקשה. ה. עצם החדירה לרשות הפרט - מהווה נזק לכשעצמו. 8. ככל שאנו נדרשים לצו האנטון פילר ומבחניו, דומני שלאור האמור בענין רותם והתנאים שפורטו לעיל, הרי לכאורה אין מקום להוצאת הצו במעמד צד אחד. 9. גם בכל הקשור לסעד של תפיסת נכסים הרי חרף הוראות תקנה 366, תנאי ראשוני להוצאת צו שכזה, ובמיוחד במעמד צד אחד קיום התנאים הנדרשים בתקנה 387 א'. אם נבחן את התנאים השונים נמצא למדים כדלקמן: א. אין בפנינו "ראיות מהימנות לכאורה" למעט אותה אמירה כללית בתצהיר התומך בבקשה. ב. אין בפנינו את אותו "חשש ממשי" כי המשיבים עומדים להעלים את הנכסים או להשמידם. ג. וכעיקר, לכאורה לא קיים התנאי לאור המפורט לעיל, בדבר אותה הכבדה ממשית על קיום ההליך. 10. עוד יש להוסיף כי לאור הוראת תקנה 387 ג' לא היה מקום להעתר לבקשה כפי שהתבקשה, הואיל ולכאורה למהנדס "קשר אישי או מקצועי" עם המבקשים, וכשלא צויינו אותם טעמים מיוחדים הנדרשים בהתאם לתקנה האמורה. 11. לאור כל האמור לא מצאתי לנכון להעתר למבוקש במעמד צד אחד, וככל שהמבקשים יעמדו על בקשתם ויבקשו לקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, תדון הבקשה במועד הקבוע לדיון. 12. המזכירות תמציא העתק ההחלטה בפקס ובאישור טלפוני מיידית לב"כ המבקשים וכן עותק בדואר, וכשב"כ המבקשים, בין אם יחליט כי הוא מבקש לקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים ובין אם לאו, יעביר עותק מהבקשה וההחלטה לב"כ המשיבים, מיידית. צו אנטון פילרצווים