בקשת צירוף כצד לאישור פסק בורר

להלן החלטה בנושא בקשת צירוף כצד לאישור פסק בורר: החלטה 1. מדובר בבקשה של המבקש להורות על צירופו כצד להליך שענינו בקשה לאישור פסק בורר. 2. לטענת המבקש, יכול הוא להיפגע כתוצאה מאישור הפסק הואיל והוא ערב להתחייבויות המשיבה נשוא פסק הבורר , וכן משום שיש לו זכות לבטוחות ולשיפוי מהמשיבה, הכוללת שעבודים וזכות עיכבון ביחס לנכסים נשוא הבוררות. 3. ב"כ המשיבה התנגד לבקשה הואיל והמבקש לא היה צד להסכם הבוררות ולדיון בבוררות, ויכול הוא לשמור על זכויותיו בהליכים אחרים. 4. לאחר עיון בבקשה ובטענות הצדדים, נראה לי כי אין מקום לאשר את צירוף המבקש. בהמ' 279/56, גילה גרייטלר נ' משה שטרנשוס, פ"ד יא(1) 526, נקבע כי אין לצרף צד שלא היה צד להסכם הבוררות בבקשה לאישור פסק בורר, וכי החלטת תקנות סדר הדין האזרחי בוררות אינם חלים על הענין. בקשר לכך נאמר על ידי השופט לנדוי (כתוארו אז): "יוצא מזה שהבוררות עצמה והדיון בבקשה לאכיפת הפסק .. שמטרתה לתת לפסק הבוררים תוקף של פסק דין של בית המשפט, יכולים להתנהל רק בין הצדדים לשטר הבוררין, ואין לצד שלישי להתערב בזה. ... צרוף כזה היה סותר את עצם מהותה של צורת דיון זה". דעה זו אומצה בספרו של זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 200-199, ובספרה של אוטולנגי, בוררות ודיני נוהל, מהדורה שלישית מורחבת, עמ' 387 ובפסיקה נוספת של בית המשפט המחוזי (ראה שם 28 - 36). מבחינה זאת, אין פסק הבורר חל במישרין על מי שלא היה צד לבוררות, וביחס להשפעות עקיפות שיכולות להיות לפסק של המבקש, כפי שהוא טוען, יכול הוא לנקוט בהליכים אחרים על מנת למנוע פגיעה בזכויותיו, ואין הצדקה לאפשר לו להתערב בהליך בוררות המושתת על הסכמת הצדדים לבוררות, שהמבקש לא היה צד לה. 5. לאור זאת, אני דוחה את הבקשה, ואני מחייב את המבקש לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2000 ש"ח בתוספת מע"מ. יישוב סכסוכיםבורר