גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

ה ח ל ט ה 1. המבקשת הגישה תביעה נגד המשיב והמשיב הגיש תביעה שכנגד. שמיעת הראיות בתובענה הסתיימה. קודם לסיום שמיעת הראיות, עתרה המבקשת למתן הוראה לפרקליטות המדינה להעמיד לעיון המבקש הסכמים עם Berliner Handels und Frankfurter Bank, וכן התכתבות עם הבנק. לטענת המבקשת מסמכים אלה מצויים ברשותה של הפרקליטות לאחר שנתפסו אצל המשיב מס' 1. בהודעה שנתן מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה נאמר כי אין התנגדות למבוקש, אם בית המשפט יורה כן. המשיב מס' 1 מתנגד למבוקש מטעמים אחדים. 2. עיקר התנגדותו של ב"כ משיב מס' 1 היא בתחום סדרי הדין ודיני הראיות. כך נטען שאין זה השלב שבו ראוי להיעתר לבקשה שאינה אלא בקשה לגילוי מסמכים. אלמלא הסתיימה שמיעת הראיות, יכולה היתה המבקשת לבקש מבית המשפט שיתיר את זימונם של המסמכים המצויים בידי הפרקליטות. איני סבור שיש בבקשה שבפני הרבה יותר מכך. אמת, כי לאור השלב שבו מצויים ההליכים, הגשתם של המסמכים כראיה תהיה טעונה רשות מבית המשפט. 3. צודק ב"כ המשיב בטענו כי יש לדייק, וכי הבקשה שבפני אינה לזימון הפרקליטות להגשת מסמכים, אלא בקשה לעיון בהם. אמנם אין זו הדרך המקובלת לבקש לעיין במסמכים המצויים בידי צד שלישי, אולם דרך זו יעילה לאין ערוך מאשר זימון הפרקליטות להגשת המסמכים בבית המשפט, מבלי שהמסמכים ייחשפו לעיני המבקשים. משיעיינו המבקשים במסמכים יחליטו אם ראוי לבקש את הצגתם. ההליך שבפני, המאפשר את ליבון הטענות הן של המחזיק במסמך והן של מי שיש לו נגיעה למסמך, דומה לדרכו של סעיף 13 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998. על פי האמור שם נקבעה זכות לצד שלישי להתנגד למסירת מידע הנוגע אליו על ידי רשות צבורית. אף כאן תוצאתו של ההליך היא שניתנה למשיב הזדמנות להביע התנגדותו למסירת המסמכים שבידי הפרקליטות והמתייחסים למשיב. 4. בין שאר הטיעונים להתנגדות לצו המבוקש נטען כי יהיה בו כדי לפגוע בסוד מסחרי של הבנק. ענין זה מוסדר כיום בסעיף 23(ג) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999. על פי האמור שם יינתן צו בדבר אי גילוי ראיות שיש בהן סוד מסחרי כאשר ראה בית המשפט כי הענין שיש באי גילוי הראיה עדיף מן הצורך לגלות את הראיה לשם עשית צדק. המשיב לא הניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית שתאפשר לשקול אם התקיימו התנאים להכרה בסוד המסחרי. 5. לאור האמור הנני נעתר לבקשה ומורה לפרקליטות המדינה להעמיד לעיון המבקשת את ההסכמים עם Berliner Handels und Frankfurter Bank, וכן התכתבות עם הבנק. אין בהחלטתי זו כדי לקבוע שהמבקשת רשאית להציג את המסמכים כראיה בפני בית המשפט. גילוי מסמכיםדיון הוכחותדיוןמסמכים