דחיית תביעה על הסף

מפסיקת בית המשפט עולה כי הלכה היא, שלא ימחקו או ייחדו כתבי טענות על הסף, טרם ניתנה הזדמנות לתקנם. בעניין דחיית התביעה נוהגים בתי המשפט בזהירות ואינם ממהרים לדחות תביעה על הסף. ליקוי בכתב הטענות אינו חייב להכריע את גורלה של תביעה או - בשינויים הנובעים מן העניין - את גורלה של הגנה : בית המשפט מוסמך להתיר תיקון של כתבי-בי-דין, והנזק, שנגרם לנוגעים בדבר על-ידי התמשכות הדיון או על ידי אובדן זמן, ניתן לתיקון על-ידי הטלת הוצאות. להלן דוגמא להחלטה בנושא דחיית תביעה על הסף: החלטה בפני בקשה לדחיית תביעתו של המשיב 1 על הסף. ביום 16.5.01 הוגשה לביהמ"ש המחוזי תביעה כספית נגד המשיבים, בגין הפרתו של הסכם מכר של משק חקלאי. לטענת המבקשים, ההסכם נחתם בין המשיבה 2 לבין המשיבים ואילו המשיב 1 לא היה צד להסכם כלל. על כן, יש לדחות את תביעתו של המשיב 1 על הסף, מהעדר עילה. לטענת המשיבים, התובע 1 הנו צד להסכם לכל דבר ועניין, לאור חתימותיו על נספחים להסכם ועל הסכם להעברת מכסות ביצים, וכן לאור העברות כספים לידי המבקשים, שנעשו על ידו. המשיבים הביאו מסמכים המראים, לכאורה, כי חוזה אמנם נחתם בין המבקשים לבין המשיבה 2 בלבד, אך הנספחים להסכם נחתמו או ע"י המשיב 1 בלבד, או ע"י שני המשיבים גם יחד וזאת בהסכמת המבקשים. לדוגמא, על נספח להסכם שצורף לתגובת המשיבים (א3) שנערך ונחתם ביום 10.7.98, חתומים המבקשים והמשיב 1 בלבד. לעומת זאת, שמות שני המשיבים מצויינים כצדדים לחוזה למכירת המשק מס' 16 במושב עבדון במפורש. גם במכתבים אשר עניינם נושאים שונים הקשורים במכירת המשק, מתייחסים המבקשים אל המשיב כאל צד להסכם לכל דבר (למשל, מכתב לדרישת תשלום שכ"ד (נספח ד לתגובת המשיבים)). מכתב התביעה (כפי שהוא מנוסח כיום) עולה כאילו המשיב 1 חתם על הסכם המכר ביחד עם המשיבה 2 ולא כך הוא. מבחינה פורמלית, אין המשיב 1 חתום על ההסכם, ולכן דין בקשתם של המבקשים להתקבל. אולם, מן המסמכים שצורפו לכתבי הטענות עולה מעורבותו הברורה בכל ההליכים הקשורים למכירת המשק. הלכה היא, שלא ימחקו כתבי טענות על הסף, טרם ניתנה הזדמנות לתקנם: "זכאי אדם לכך, שיהיה לו יומו בבית המשפט, אם יש בחומר שלפני בית המשפט כדי להצביע לכאורה על קיומה של טענה, הראויה לבירור משפטי. בעניין דחיית התביעה נוהגים בתי המשפט, בצדק, בזהירות ואינם ממהרים לדחות תביעתו של פלוני על הסף… ליקוי בכתב הטענות אינו חייב להכריע את גורלה של תביעה או - בשינויים הנובעים מן העניין - את גורלה של הגנה : בית המשפט מוסמך להתיר תיקון של כתבי-בי-דין, והנזק, שנגרם לנוגעים בדבר על-ידי התמשכות הדיון או על ידי אובדן זמן, ניתן לתיקון על-ידי הטלת הוצאות." (רע"א 218/85 "אריה" חברה לביטוח נ' שאול שטמר, פ"ד לט(2), 452, 456, ראה גם ע"א 376/68 אברהם מחלב נ' יורשי המנוח אהרון דוד לוי ע"י היורש דוד אהרון פ"ד כב(2) 606, וכן: זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמ' 392 והאסמכתאות שם). על כן ניתנת למשיבים אפשרות לתקן את כתב התביעה, בהתאם לנדרש וזאת תוך 30 יום מהיום. אם לא ייעשה כן, תתקבל בקשת המבקשים והתביעה נגד המשיב 1 תמחק, מחוסר עילה. הריני מחייב את המשיבים 1, 2 הדדית לשלם למבקשים הוצאות בקשה זו בסך 1,000 ש"ח + מע"מ. דחיה על הסף