הפקדת ערבון - תביעת מימוש משכנתא

החלטה בפני בקשה לפטור את המבקש מחובת הפקדת ערבון. המדובר בערעור על החלטת כב' השופטת ש' דברת מיום 17.10.99 בהמרצה 8012/96 תיק עיקרי פש"ר 1125/92 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע. ההחלטה דנה בדבר אופן וצורת מימושו של שטר משכנתא לטובת המערער על סך 67,500 ש"ח שנחתם ע"י המשיבים ונרשם כדין ביום 7.12.86 בלשכת רישום המקרקעין בבאר-שבע. המשכנתא מתייחסת לזכויות בדירה. בית משפט קמא קבע כי למשיבים עומדת הגנה על פי סעיף 33(א) לחוק הגנת הדייר, בהיותם הבעלים הרשומים של הדירה שזכותם בה תפקע מחמת מכירתה בהוצאה לפועל בגין מימוש משכנתא. התוצאה היא שהמשיבים יהיו לדיירים של הבעלים החדש שירכוש הדירה. עוד קבע בית המשפט כי בהתחשב בהיותם של המשיבים פושטי רגל ישלמו למבקש הוצאות הבקשה ושכ"ט בסכום של 2,500 ש"ח בלבד בצירוף מע"מ. בערעורו מבקש המערער (המבקש) לממש את שטר המשכנתא בהסתמך על חובם של המשיבים למערער, להורות לרשם המקרקעין להעביר לבעלות המבקש את הדירה נשוא המחלוקת או לחלופין למכור את הדירה בהוצאה לפועל וליתן פסק פינוי כנגד המשיבים ללא זכאות לדיור חלוף. בבקשה שבפני טוען המבקש טענה אחת והיא כי מאחר והמשיבים לא שילמו את סכום ההוצאות האמור, בגובה 2,500 ש"ח, יהיה זה נכון וצודק לפטור אותו מהפקדת ערבון. דין הבקשה להידחות. הלכה ידועה היא כי בקשה לפטור מהפקדת ערבון תיבחן על פי שני רכיבים: מצבו הכלכלי של המבקש וסיכויי ההליך נשוא הבקשה (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד(2) 383). על המבקש פטור מחובת הפקדת ערבון מוטלת החובה להיכבד ולפרט את הכנסותיו, את נכסיו ואת נסיונותיו לגייס את כספי הערבון מקרובי משפחה ומידידים (וראו לדוגמה: בש"א 6669/94 מגרפטה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, תקדין עליון 95(19 406; בש"א 3524/94, חברת אמריקן פייליס ישראל בע"מ נ' הוצאת מודיעין בע"מ, תקדין עליון 94(3) 526). המבקש לא עשה כן. המבקש כלל לא התייחס למצבו הכלכלי, ובבקשה לפטור מועלית טענה אחת ויחידה לפיה המשיבים חייבים למבקש מהליך קודם סכום הוצאות בגובה 2,500 ש"ח. זאת על אף שסכום הערבון נקבע ל20,000- ש"ח. המבקש לא המציא אסמכתאות באשר להכנסותיו ולא מסר כל מידע אודות נכסים העומדים לרשותו. בנסיבות אלו, אין לומר כי עלה בידי המבקש להראות, כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון. אולם, כיוון שהמשיבים חייבים למבקש סכום של 2,500 שקלים, יש להפחית מגובה הערבון שנקבע על 20,000 ש"ח את סכום ההוצאות שנפסק לטובת המבקש בהליך הקודם בגובה 2,500 ש"ח בצירוף הצמדה וריבית מיום פסיקתן. כיוון שהמבקש לא הניח תשתית ראייתית להוכחת מצב כלכלי קשה, יש מקום לדחות את הבקשה, גם מבלי להיכנס לבחינת סיכויי הערעור. אלה רלבנטיים רק מקום שנמצא שהמבקש אינו מסוגל לעמוד בחובת הפקדת ערבון. הבקשה נדחית. הערבון יופקד בתוך ארבעים וחמישה יום מיום המצאת החלטה זו. ערבוןמשכנתאמימוש משכנתאמקרקעין