מומחה לדין הזר

מהו מומחה לדין הזר ? מהם התנאים להיות מומחה לדין הזר ? בפסיקת בית המשפט צוין כי עפ"י כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי, עורך-דין או משפטן העוסק - בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת - בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר. הכלל במשפט האנגלי, ובעקבותיו במשפט הישראלי, הוא כדלקמן: מומחה לדין זר יכול להיות: (1) עורך דין (או שופט), העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה; (2) משפטן, התופס עמדה רשמית, הדורשת - ומשום כך גם מניחה - ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט שמדובר בה (גם כאשר לא עסק בפרקטיקה) (3) אדם אחר (אף אם אינו משפטן) אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש לו ידיעה בחוק הנדון". להלן דוגמא להחלטה בנושא מומחה לדין הזר: החלטה 1. בפני בקשה לפסילת מומחה לדין הזר, ולחלופין לעיון מחדש בהחלטת ביהמ"ש בה לא התיר לזמן את המומחה לחקירה. 2. המומחה, עו"ד ליאון פיין, נתבקש ע"י ביהמ"ש ליתן חוות-דעת בדבר הדין החל במדינת מישיגן, ביחס לצוואות אשר נערכו במדינה זו (עפ"י החלטה מיום 22.4.02). 3. חוות הדעת הוגשה לביהמ"ש ביום 6.8.02. 4. ביום 20.10.03 הגישו המבקשים בבקשה זו, בקשה להזמין את המומחה לחקירה. בהחלטה מיום 27.11.03 נדחתה הבקשה. (בש"א 16013/03). 5. בקשת פסילת המומחה הוגשה ביום 15.1.04. 6. דין הבקשה להידחות. 7. ראשית, יש ממש בטענות המשיב כי המשיבים מנועים מלתקוף את מומחיות המומחה - לאור הזמן הרב שחלף מאז מינויו (למעלה משנה וחצי!), והואיל ומינוי המומחה היה בהסכמת הצדדים, חוות-דעתו הוגשה זה מכבר, שכרו שולם, והצדדים אף הפנו אל המומחה שאלות הבהרה ביחס לחוות-דעתו וקיבלו תשובות מפורטות. 8. שנית, אף לגופו של עניין אין בבקשה ממש. 9. המבקשים סומכים את בקשת פסילת המומחה, על כך שעו"ד פיין אינו בעל רשיון לעריכת-דין מטעם מדינת מישיגן, ולכן, לטענתם, אינו מוכר במדינת מישיגן כמי שרשאי ומוסמך ליתן חוות-דעת בדבר חוקי המדינה. 10. אולם, מומחיותו של נותן חוות-הדעת לעניין הדין הזר, נבחנת עפ"י כללי המשפט הישראלי, ולא עפ"י כללי המדינה אשר בעניין הדין החל בה ניתנת חוות-הדעת. לכן, כללי מדינת מישיגן בשאלה - מי מוסמך ליתן חוות-דעת בדבר הדין החל במדינת מישיגן - אינם רלוונטיים בענייננו. (בכך אין כדי לקבוע האם תוכן כללי מדינת מישיגן הינם כנטען ע"י המבקשים). עו"ד פיין מונה עפ"י כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי, ליתן חוות-דעת בדבר הדין החל במדינת מישיגן. לפיכך, מומחיותו תיבחן לאור כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי. 11. עפ"י כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי, עורך-דין או משפטן העוסק - בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת - בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר. (ר' ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC. פ"ד נד(1) 697, בעמ' 707; וכן ר' מ' שאוה "טיבו ואופן הוכחתו של הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי", עיוני משפט ד' (תשל"ה) 725, בעמ' 744). וכך מסוכמים הדברים בספרו של פרופ' מ' שאוה, הדין האישי בישראל, מהד' רביעית מורחבת, בעמ' 433:- "הכלל במשפט האנגלי, ובעקבותיו במשפט הישראלי, הוא כדלקמן: מומחה לדין זר יכול להיות:- (א) עורך דין (או שופט), העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה; (ב) משפטן, התופס עמדה רשמית, הדורשת - ומשום כך גם מניחה - ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט שמדובר בה (גם כאשר לא עסק בפרקטיקה); או (ג) אדם אחר (אף אם אינו משפטן) אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש לו ידיעה בחוק הנדון". 12. עו"ד פיין רכש את השכלתו המשפטית בארה"ב, וכיום הינו עו"ד במדינת ישראל, העוסק בדיני ארה"ב, לרבות דיני צוואות ועזבונות. בנוסף, עסק עו"ד פיין במסגרת האקדמיה בדיני ארה"ב, ואף כתב ספר הכולל פרק הדן בצוואות ועזבונות בארה"ב. לפיכך יש לקבוע, כי עו"ד פיין עונה על לפחות אחת מדרישות המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי לצורך הכרה במומחיות בדבר הדין הזר החל במדינת מישיגן. 13. אף בקשתם החלופית של המבקשים, כי ביהמ"ש יעיין מחדש בהחלטתו מיום 27.10.03, בה דחה את בקשת המבקשים לזמן את המומחה לחקירה - נדחית. מאז מתן ההחלטה לא חל כל שינוי בנסיבות, ולכן איני רואה מקום לעיין בה מחדש. כמו"כ, נראה כי אין עיגון חוקי לעיון מחדש בהחלטה. המקרה הנדון אינו נופל בגדר תקנה 368 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 שכותרתה "עיון מחדש", שכן, התקנה עוסקת ב"עיון מחדש בצו זמני שניתן", ואילו בעניין הנדון כאן הסעד שנתבקש אינו צו ולא מדובר בסעד שניתן. 14. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית, על שני חלקיה. מומחה