סעיף 84 לפקודת הנזיקין

סעיף 84 לפקודת הנזיקין קובע את זכותו של מעוול להיפרע דמי השתתפות ממעוול אחר. זכות השתתפות האמורה הינה מדיני היושר, לרבות מדיני עשיית עושר ולא במשפט וכעילה עצמאית של המעוול, אשר טוען כי גם אחר עוול כלפי התובע וכי על כן זכאי הוא להשתתפות. להלן החלטה בסוגיית סעיף 84 לפקודת הנזיקין: החלטה 1. התובעת הגישה ביום 17.4.01 תביעה בגין נזקי גוף כנגד הנתבעת, זאת עקב פגיעתה הנטענת ביום 9.9.93 עת יצאה מחדר הכיתה בבית הספר והחליקה על הרצפה, שהיתה מרוחה בשכבת פוליש ווקס. התובעת טענה, כי הנתבעת אחראית מכוח היותה הבעלים ו/או המחזיקה של המקרקעין שבתחומה ובכלל זה בית הספר, תוך שהיא טוענת לרשלנות של הנתבעת. 2. הנתבעת הגישה הודעה לצד שלישי כנגד הצד השלישי וכשבהודעה זו מציינת הנתבעת, כי אינה חבה כלפי התובעת, אולם אם יקבע כי היא חבה בכך, הרי הצד השלישי כמעבידתה של התובעת וכמפעילת בית הספר אחראית לפצותה ו/או לשפותה "מכוח אחריותה בנזיקין ו/או מכח התחייבויות חוזיות" תוך שהיא טוענת כי הצד השלישי התרשלה, לרבות בכל הקשור לתנאי העבודה, תחזוקה ואי נקיטת אמצעים למנוע התאונה, כפי שמעבידה זהירה היתה נוהגת בנסיבות העניין. 3. הצד השלישי הגישה שני כתבי הגנה. האחד כנגד התביעה העיקרית והאחד כנגד ההודעה לצד שלישי. מאחר והצדדים לא נדרשו לעניין זה אף אני לא אזקק לו. מכל מקום, בכתב ההגנה להודעה לצד שלישי נטענה טענת התיישנות וכן נטען כי אין בעילות שבהודעה משום עילה כנגד הצד השלישי וכי הנתבעת אינה זכאית לשיפוי או לפיצוי מהצד השלישי, הכל תוך הכחשת הנטען ע"י התובעת או הנתבעת. 4. בית המשפט התיר לנתבעת לצרף אסמכתאות בכל הקשור לטענת ההתיישנות וכן איפשר לצד השלישי להגיב בנושא ההתיישנות. הצד השלישי הרחיבה מעבר לאמור ולמעשה .טענה הצד השלישי, כי אין כל עילה בהודעה לצד שלישי. משכך, התייחסה .הנתבעת אף לנושא זה. 5. סעיף 84 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], קובע את זכותו של מעוול להיפרע דמי השתתפות ממעוול אחר "...החב, או שאילו נתבע היה חב, על אותו נזק, אם כמעוול יחד ואם באופן אחר..." כפי שהרחיב ביהמ"ש בע"א 3765/95 חוסיין ואח' נ' טורם ואח' פ"ד נ (5) 573, זכות השתתפות האמורה הינה מדיני היושר, לרבות מדיני עשיית עושר ולא במשפט וכעילה עצמאית של המעוול, אשר טוען כי גם אחר עוול כלפי התובע וכי על כן זכאי הוא להשתתפות. כן ראה ע"א 493/63 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' קבוצת כנרת, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח' פ"ד יח (2) 225 וכן המ' (באר שבע) 200/94 מדינת ישראל נ' הכשרת הישוב תק-מח 94 (2) 123. עלינו לבחון על כן, אם קיימת עילה לתובעת כנגד הצד השלישי ושעל כן ניתן לראות בנתבעת ובצד השלישי כמעוולים במשותף. בחינה זו תעשה לפי האמור בכתבי הטענות. בחינה זו, מסקנתה, שאכן נטען כי הצד השלישי לא נהגה כלפי התובעת כפי שהיתה צריכה לנהוג. אכן, בגין התיישנות, אין התובעת יכולה להגיש תביעה באופן ישיר כנגד הצד השלישי, אולם מחסום זה הינו מחסום דיוני ולא מחסום מהותי וכפי שצויין בעמ' 581 בע"א 3765/95 דלעיל "הכלל הוא, כי פטור בעל אופי דיוני, כמו למשל טענת התיישנות של הנפגע, אינו משפיע על זכות ההשתתפות...". 6. אומנם ב"כ הצד השלישי נדרש להבדלים בין טענת שיפוי לבין טענת השתתפות, אולם ביחס לכך נראה שאין אבחנה בסוגיה דנן, לרבות לאור האמור בפסק הדין דלעיל. גם אם לא נקטה הנתבעת במילים המפורשות של "השתתפות" הרי הדברים עולים באופן ברור מהאמור בהודעה לצד שלישי ובכל מקרה לא היה נעתר ביהמ"ש למחיקת ההודעה בהעדר עילה, בגין פגם טכני שכזה וכשניתן לתקן המעוות - אם בכלל קיים שכזה בפנינו. 7. אכן, אין המקרה שלפנינו בגדר טענת נתבע כי הוא זכאי לשיפוי מהצד השלישי במסגרת היחסים שבינו ובין הצד השלישי, וללא קשר לתובעת. הטענה של הצד השלישי הינה של חיוב של הצד השלישי באופן ישיר כלפי התובעת ומכוח זה נטענה טענת ההשתתפות. אכן, באופן זה צודק ב"כ הצד השלישי בטיעונו שבכך למעשה עוקפת התובעת את מגבלת הגשת תביעה ישירה של התובעת כנגד הצד השלישי, אולם לא דק הוא פורתא בנושא זה. אם אכן היתה מוגשת תביעה ע"י התובעת כנגד הנתבעת וכנגד הצד השלישי גם יחד, אזי, יכול וביהמ"ש היה מגיע למסקנה כי דין התביעה כנגד הנתבעת להדחות, אך יחד עם זאת, יכול והיה מקבל ביהמ"ש את התביעה כנגד הצד השלישי. אולם, לאור מחסום ההתיישנות, הרי במקרה דנן, אם התביעה כנגד הנתבעת תידחה, הרי אף אם ביהמ"ש ימצא כי הצד השלישי עוולה כלפי התובעת, הרי התביעה כנגד הצד השלישי תידחה. יש להניח שהנתבעת שקלה נושא זה, לרבות ההשלכות מכך, בעת שבחרה להגיש את ההודעה כנגד הצד השלישי. 8. נוכח כל האמור, אני דוחה את שתי הטענות של הצד השלישי ואני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. 9. נוכח ההחלטה האמורה, מצופה עתה מהצדדים לנסות ולסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי ביהמ"ש וככל שלא תומצא הודעה ו/או בקשה בהקשר לכך עד ליום 10.7.02 ינתנו הוראות בכל הקשור להמשך ההליכים. נזיקין