נפילה במדרגות - פיצויים

להלן פסק דין העוסק בתביעת פיצויים של אדם אשר נפגע תוך כדי נפילה במדרגות: פסק דין 1. בפניי תביעה בגין נזקי גוף שהוגשה על ידי התובע כנגד עיריית חיפה (להלן: "הנתבעת"). 2. ב"כ הצדדים הסמיכוני לנהל ההליך בדרך הקבועה בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וביום 6/3/08 נשמעו טיעוני הצדדים. 3. התובע טען בכתב התביעה, כי ביום 23/1/06 בעת שעלה במדרגות דור מס' 11 בקרבת מקום מגוריו בעיר חיפה ובשטח המצוי בתחום שיפוטה של הנתבעת ובאחריותה, מעד. 4. בכתב הגנתה הכחישה הנתבעת את האירוע, אופן ההתרחשות ואת הנזק הנתבע בתביעה. 5. התובע טען בכתב תביעתו כי המדרגות היו משובשות ופגומות. מעיון בתמונות שהוגשו על ידי התובע והנתבעת במהלך הדיון ניתן להבחין כי פרט לאי תקינות קלה במדרגה הראשונה של גרם המדרגות אשר גורמת לסטיה קלה בגובה המפלס אין כלל ליקוי בגרם המדרגות. 6. לא רק שלנוכח הפגם המזערי ולנוכח גרסתו של התובע לפיה מעידתו ארעה תוך עליה במדרגות ולא תוך כדי ירידתו ניתן לתמוה בדבר אופן התרחשות התאונה ופגיעתו של התובע, הרי מעיון במסמך הרפואי הראשון שהוצא לתובע ואשר צורף על ידו כנספח לכתב התביעה, שהינו הפניה לחדר מיון מיום 23/1/06, עולה כי גרסתו הראשונה של התובע היתה כי נפל בביתו, ובלשון הכתוב: "לדבריו היום נפל במדרגות ביתו, נחבל באפו". 7. גם בעת שהתובע התייצב בחדר המיון ביום 23/1/06 לא טען התובע כי נפל במדרגות עירוניות, אלא הסתפק בציינו כעולה ממסמך חדר המיון כדלקמן: "בעת עליה במדרגות נפל ונחבל באף". 8. חרף העובדה שההפניה לחדר המיון מיום 23/1/06 המציינת כי התובע נפל לדבריו בביתו צורפה על ידי התובע עוד לכתב תביעתו וחרף העובדה שהנתבעת ציינה בכתב הגנתה מפורשות כי הינה כופרת בנסיבות האירוע הנטענות ובמקום הנפילה הנטען, לא מצא התובע בטיעוניו לנכון להתייחס למסמך ההפניה למיון ולא נעשה מצידו כל נסיון ליישב את הסתירה העולה מן המסמך. אוסיף ואציין כי גם לאחר שהנתבעת טענה טענתה זו מפורשות לא ביקש התובע להתייחס לטענה כלל במסגרת טיעוני תשובה. 9. ערה אני למגמה הרווחת לפיה אין זה ראוי לדחות תביעה על פי סעיף 79א' על בסיס טענת מהימנות בלא שמיעת עדותו של התובע. יחד עם זאת, ראוי לציין כי בנסיבות ענייננו לא נעשה על ידי התובע כל נסיון להתמודד עם הסתירה המהותית הנוגעת למקום נפילתו ולא הועלה על ידו כל נימוק שיכול ליישב סתירה זו שעה שמסמך ההפניה לחדר המיון המעלה מפי התובע גרסה שנפל בביתו צורף עוד לכתב תביעתו. 10. לאחר ששבתי ושקלתי את טיעוני הצדדים וכל האמור לעיל, סבורני כי אין מנוס מדחיית תביעתו של התובע. מעבר לעובדה שכאמור נתגלו בקיעים משמעותיים כאמור לעיל בגרסת התובע לעניין מקום נפילתו, הרי הפגם הנטען במדרגות הינו מינימלי ומזערי. דרכים ציבוריות, לרבות מדרגות חיצוניות, אינן מטבען משטח חלק, סטרילי ואחיד כשל "אולם קונצרטים". שקערוריות קטנות כאלה שנתגלו בתמונת התובע הן חלק אינטגרלי ממדרגות או דרכים חיצוניות. ציבור המשתמשים בהן ובכלל זה התובע חייב להיות ער לקיומם של "גלים" ושיפועים מזעריים כאלו ואחרים והוא נדרש למינימום של זהירות ואין הוא יכול ללכת כסומא באפילה בלא ליתן דעתו לנעשה מסביבו ולגבות מהרשות הציבורית את מחיר אי תשומת לבו. למעלה מן הצורך אשוב ואציין, כי לנוכח הפגם המזערי והעובדה שהתובע עלה במדרגות לגרסתו בעת שנפל קשה גם ליישב את מנגנון הפגיעה הנטען. 11. הגם שראיתי, איפוא, לדחות את התביעה ומכאן שמתייתר אף הדיון בשאלת הנזק, לא ניתן להימנע מלציין כי התובע טען בכתב תביעתו להפסד השתכרות בעבר בשיעור של 20,000 ₪ ואולם מתצהיר תשובותיו של התובע לשאלון עלה כי התובע מובטל מזה שבע שנים ומתקיים מאז מקצבת הבטחת הכנסה. 12. לאור כל האמור ראיתי להורות על דחיית התביעה. 13. לנוכח העובדה שב"כ הצדדים הסכימו לניהול ההליך בדרך מקוצרת, אין צו להוצאות. 14. משהתביעה הסתיימה בישיבת קדם משפט שניה, ניתן בזאת פטור מתשלום יתרת אגרה לתובע. נפילהמדרגותנפילה במדרגותפיצוייםתאונות נפילה