צו מניעה - הפצת עיתונים

החלטה 1. המבקשת - רשות הדואר - הגישה הבוקר בקשה דחופה בכתב למתן צווים זמניים במעמד צד אחד כנגד המשיבות, חברות העוסקות בהפצה של עיתונים יומיים וכתבי עת. 2. הבקשה המפורטת, המשתרעת על פני 28 עמודים ונספחים רבים, מגוללת את טענות רשות הדואר כנגד המשיבות, אשר לטענת רשות הדואר פועלות שלא כדין, בכך שמפיצות דברי דואר או עיתונים בדרך אשר לטענת רשות הדואר סותרת את הוראות החוק, מהווה הפרת חובה חקוקה, גניבת עין ותיאור כוזב. לכן, על פי עקרונות דיני צווי המניעה ומאזן הנוחיות, עותרת רשות הדואר לכך כי יוצאו נגד המשיבות צווי מניעה אשר יאסרו עליהן לחלק דברי דואר שמשקלם אינו עולה על 500 גרם, וביניהם עיתונים שלא הוצא לגביהם רישיון להוצאה לאור על פי פקודת העיתונות, או פרסומים אחרים הנחזים כעיתונים (עתירות 1-3). להסרת ספק, המבקשת אינה עותרת לאסור על המשיבות להמשיך ולהפיץ את העיתונים היומיים והשבועונים "הרגילים" אותם הן מפיצות, והטענה לאורך כל הבקשה מופנית כנגד צורות של מסמכים או חוברות הנחזים כעיתונים, בעוד שלטענת המבקשת , אין הם בגדר "עיתון", כמשמעות מונח זה בחוק רשות הדואר ובמדריך הדואר. כן מבוקש להוציא צו מניעה זמני האוסר על המשיבות להתקשר עם גופים אחרים בהתקשרות שעניינה חלוקת דברי הדואר הנ"ל, וככל שכבר התקשרו המשיבות בהסכמים כאלה, לאסור עליהן מימושן מכאן ולהבא (עתירה 4). צו המניעה האחרון המבוקש הוא זה האוסר על המשיבות להשתמש במעטפות הנושאות של רשות הדואר (עתירה 5). 3. הבקשה למתן צווים זמניים, מחייבת הכרעה בפרשנות דברי חקיקה ומעמדה של רשות הדואר, כאשר ממול ניצבת זכותן של המשיבות להמשיך בעיסוקן, אשר כפי שנכתב בנספח יב מטעמן של המשיבות, הוא עיסוק הנמשך מזה 16 שנה, כאשר הן מעסיקות צי של מאות כלי רכב ומערך ההפצה שלהן מהווה מקור פרנסה לאלפי אנשים (ראה סעיף 5 למכתב עו"ד רמי סופר ועו"ד תמר מגדל, מיום 12.4.05). 4. על פני הדברים, לא ניתן להוציא צו מניעה זמני, ולבטח אין כל הצדקה למתן צו כזה במעמד צד אחד, כנאמר בכותרת של הבקשה, כאשר לאורך כל הבקשה אין ולא נימוק אחד המצדיק מתן צו במעמד צד אחד, ככל שהדבר נוגע להפסקת פעילותן של המשיבות בהפצת החומר המופץ על ידן. 5. הנושא היחיד, המצדיק מתן צו במעמד צד אחד הוא העתירה החמישית, וזאת לאור הודעת המשיבות כי יפעלו בדרך של זיהוי ויזואלי ברור יותר של עטיפות העיתונים המחולקים על ידן, וכך תמנע כל טענה בדבר בלבול בין עטיפות העיתונים המחולקים על ידי המשיבות לבין עטיפות עיתונים המחולקים על ידי המבקשת (ראה סעיף 26 למכתב הנ"ל). לפיכך, ניתן בזה צו במעמד צד אחד האוסר על המשיבות לעשות שימוש במעטפות הנושאות את שמה של רשות הדואר במסגרת פעילותן של המשיבות באיסופם, בהעברתם, בחלוקתם או במסירתם של דברי דפוס שונים אותם מפיצות המשיבות. כדי לאפשר למשיבות להתארגן בהתאם (ייתכן ויש עיתונים שכבר נמצאים בשלבי אריזה במעטפות שבהם מופיע שמה של רשות הדואר), צו מניעה זה ייכנס לתוקפו החל מיום ראשון כ אייר תשס"ה (29.5.05). 6. לא ניתן להכריע בבקשה לצווי מניעה ללא קיום דיון מסודר, תוך מתן זמן הולם למשיבות להגיב על הבקשה המפורטת. 7. המבקשת תשקול האם מן הראוי לצרף כמשיבים נוספים גופים העלולים להיפגע ממתן צו כאמור בבקשה, כגון: לשכת עורכי הדין וקופות החולים המוזכרים בבקשה כלקוחות של המשיבות. 8. על אף שאין הצדקה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, חזקה על המשיבות כי יודיעו ללקוחותיהן על הבקשה האמורה, ובכל מקרה, אם החל מהיום יתקשרו המשיבות עם לקוחות נוספים, יציגו בפניהם את המצב המשפטי הקיים, דהיינו: הוגשה נגד המשיבות בקשה למתן צו מניעה זמני שנקבע דיון בה. צוויםצו מניעה