שערוך סכום פשרה

מהו מנגנון השערוך שיש להפעיל בכל הנוגע לתשלום סכומי הפשרה ? להלן פסק דין בסוגיית שערוך סכום פשרה: פסק-דין כבוד השופטת א' חיות: 1. באי-כוח הצדדים הודיעונו ביום 29.8.2004 כי הגיעו להסכם פשרה לסילוק כל התביעות והטענות ההדדיות של מי מהצדדים כנגד משנהו בכל הנוגע לחוזה מיום 3.1.1989 לרכישת מלון אלמוג ים באילת (להלן: חוזה הרכישה). הסכמה זו כוללת גם את הליכי הערעור שבפנינו. עם זאת ועל פי הסכם הפשרה שצורף להודעה הותנה בין הצדדים כי אנו נפסוק על דרך הפשרה (לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984), מהו מנגנון השיערוך שיש להפעיל בכל הנוגע לתשלום סכומי הפשרה. הסכומים שבהם מדובר הם: סך של 125,000$ המופקדים מאז יום 24.10.1999 בידיו הנאמנות של עו"ד זינגל עבור המערערים בע"א 6959/99 (להלן: המוכרים) וכן סך של 75,000$ אותו אמורים המערערים בע"א 6483/99 (להלן: הקונים) להפקיד בידיה הנאמנות של עו"ד בורנשטיין עבור המוכרים (ראו: סעיפים 5.4, 5.5 להסכם הפשרה). לצורך ההכרעה במנגנון השיערוך על דרך הפשרה כאמור, הוסיפו הצדדים והסכימו על הגשת סיכומים בכתב בסוגיה זו (ראו: סעיף 6 להסכם הפשרה). 2. לאחר שבחנו את מכלול החומר והטיעונים שהציגו הצדדים בפנינו, אנו קובעות כי הסך של 200,000$ (להלן: סכום הפשרה) יומר לשקלים על פי השער היציג של הדולר ביום חתימת הסכם הרכישה, קרי: 3.1.1989. עוד אנו קובעות כי מאותו מועד ועד יום 3.7.1990 יישא סכום זה הפרשי הצמדה בלבד ואילו מיום 3.7.1990 תתווסף אל הפרשי ההצמדה גם ריבית כחוק. באשר לסך השווה ל-125,000$ מתוך סכום הפשרה יופעל מנגנון השיערוך שנקבע לעיל עד יום 24.10.1999 ואילו באשר ליתרה בסך השווה ל-75,000$, יופעל מנגנון השיערוך האמור עד יום הפקדתה בידי עו"ד בורנשטיין בהתאם להסכם הפשרה. בהתאם למוסכם בסעיף 8 להסכם הפשרה צורפה "שיכון אזרחי בע"מ" כמערערת בע"א 6959/99 וכמשיבה בע"א 6483/99. נוכח הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים, אין צו להוצאות. הערבויות הבנקאיות שהפקידו הצדדים להבטחת ההוצאות בערעורים מתייתרות, אפוא, והבנקים רשאים לראותן כבטלות. ש ו פ ט ת השופט ד' ביניש: אני מסכימה. ש ו פ ט ת השופטת ע' ארבל: אני מסכימה. ש ו פ ט ת הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת א' חיות. שערוךפשרה