תביעה שכנגד לאחר הגשת כתב הגנה

על פי תקנה 53 (א) לתקנות, נתבע בתביעה מקורית רשאי להגיש תביעה שכנגד - "נתבע המסתייע בנימוק שיש בו כדי לבסס תביעה שכנגד יגיש, נוסף על כתב ההגנה, כתב תביעה שייקרא כתב תביעה שכנגד; בכתב תביעה שכנגד יצוין מספר ההליך בתביעה המקורית שהוגשה נגדו." תביעה שכנגד , היא תביעת הנתבע נגד התובע המתבררת ביחד עם התביעה שהגיש התובע נגד הנתבע ( זוסמן , סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית 1995, 284 ) (להלן:"זוסמן") . בעמוד 204 מתייחס זוסמן לצירוף בעל דין, ובוחן מהי טענת זכות המצדיקה התערבות במשפט כדי לאפשר לבית המשפט להכריע בשלמות וביעילות בפלוגתאות שבתובענה, והאם יוכל אדם לקבל רשות להצטרף, כשמטרתו היחידה של הצירוף היא, שיוכל להגיש תביעה שכנגד, נגד התובע. צירוף שכזה יעשה במידה ונדרש על מנת להכריע " בשלמות וביעילות בפלוגתה שבמשפט". (כן ראו ה"ש 58 בעמ' 289 בספרו של זוסמן). "כלל הוא, כי "אין זה מן ההכרח, שהתביעה והתביעה-שכנגד יהיו נוגעות לאותו ענין, או יהיו תולדה מאותה העיסקה, אחת יכולה להיות חוזית, והשניה תביעת נזיקין. המכנה המשותף הוא: זהות בעלי הדין." (שם, עמוד 286). מהכלל נלמד, שנתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד, ולשם כך די בזהות בעלי הדין, קרי, זהות הנתבעים נגד לפחות אחד מהתובעים (שם, עמוד 289). האם ניתן להגיש תביעה שכנגד לאחר הגשת כתב הגנה למרות שהכלל הוא שתתכן תביעה שכנגד, אלא כשהיא נלווית לכתב הגנה ? ##להלן החלטה בסוגיית תביעה שכנגד לאחר הגשת כתב הגנה:## החלטה 1. המבקשת הגישה תביעה זו בסדר דין מקוצר, ובהסכמת הצדדים ניתנה רשות להגן בכפוף להפקדת ערובה כספית (החלטה מיום 03/10/02). הערבות הופקדה, והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. ביום 18/12/02 הגישה המבקשת בקשה לתיקון כתב התביעה. המשיב מתנגד לבקשה (תגובה מיום 05/01/03). בין הגשת הבקשה לבין מתן התגובה, ביום 25/12/02, הגיש המשיב תביעה שכנגד. 2. ככלל, לא תתכן תביעה שכנגד, אלא כשהיא נלווית לכתב הגנה (ע"א 285/88 העמותה מוסדות קליוולנד והקריה ברעננה ואח' נ' ש. י.ל.ן. אחים נחום - חברה לבניין בע"מ, פד"י מד(4)413, 421), וככלל, משניתנה רשות להתגונן יראו את תצהיר הנתבע ככתב הגנה, ואין מקום לכתב הגנה נוסף אלא אם הורה בית המשפט הוראה אחרת, והמקרים שבהם יורשה נתבע להגיש כתב הגנה ולהעלות בו טענות נוספות וחדשות, יהיו ודאי נדירים (ד. בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שישית, עמ' 118). 3. המשיב לא ביקש להגיש כתב הגנה, כתב הגנה לא הוגש, ומכאן שלא היה רשאי להגיש תביעה שכנגד. אולם, משהגישה המבקשת (התובעת) בקשה לתיקון כתב התביעה, ואם יותר הדבר, יהיה רשאי גם המשיב (הנתבע) להגיש כתב הגנה מתוקן, בלי נטילת רשות (תקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984), וממילא יהיה רשאי להגיש יחד איתו גם כתב תביעה שכנגד. כיוון שאנו מצויים עדיין בהליכים מקדמיים, ועל מנת שיתבררו היטב וכראוי כל המחלוקות שבין הצדדים, אני מתיר תיקון כתב התביעה. 4. הצדדים ינהגו כך: המבקשת תגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 10 ימים, ובתוך תקופה זו תמציא עותק ממנו למשיב. המשיב יגיש כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן בתוך 20 יום מיום קבלתו, ובתוך תקופה זו ימציא עותק ממנו למבקשת. יחד עם כתב ההגנה רשאי המשיב להגיש כתב תביעה שכנגד. המשיב רשאי להודיע לבית המשפט בתוך התקופה האמורה כי הוא מסתפק בכתב התביעה שכנגד שכבר הגיש. המבקשת תגיש כתב הגנה לכתב התביעה שכנגד בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה שכנגד או מקבלת הודעת המשיב, כאמור לעיל. הצדדים רשאים להגיש תצהירים משלימים או נוספים לתצהירים שכבר הוגשו מטעמם בתוך 30 יום מהגשת כתב ההגנה לתביעה שכנגד. כתב הגנהמסמכיםתביעה שכנגד