תיקון כתב התביעה לאחר פסק דין חלקי

הוגשה בקשת הרשות לערער בסוגיית תיקון כתב התביעה לאחר פסק דין חלקי, בגדר הבקשה טענה המבקשת, לאחר מתן פסק-הדין החלקי הסתיימו באופן סופי תובענות המשיבים, שעניינן בקשות לסעדים הצהרתיים, ועל-כן מתן היתר לתיקון כתבי-התביעה בתובענות אלה, יאפשר למשיבים להעלות טענות על-פי עילות שהתיישנו, באופן המקפח את זכויות המבקשת. להלן ההחלטה בסוגיית תיקון כתב התביעה לאחר פסק דין חלקי: החלטה המבקשת הייתה הבעלים של מקרקעין בלתי מוסדרים מדרום לנהריה. בין השנים 1992-1989 מכרה המבקשת למשיבים ולאחרים חלקים במקרקעין אלה. מטעמים טכניים, למעט עיסקאות עם קונים בודדים, לא הושלמם ביצוע העיסקאות על-ידי העברת בעלות, ונרשמו הערות אזהרה בלבד. בתוך כך, אושרה תכנית מתאר בקרקע, לפיה אוחדו החלקות ופוצלו מחדש, והתעוררה השאלה כיצד ייושמו העיסקאות בין המבקשת לקונים. בעקבות כך נפתחו הליכים רבים בבית-המשפט המחוזי בחיפה. באחד מהליכים אלה ניתן פסק-דין, ברם פסק-הדין בוטל בחלקו על-פי פסק-דין של בית-משפט זה, אשר החזיר את התיק לבית-המשפט המחוזי על-מנת שידון במאוחד בתובענות כל הרוכשים ויכריע בזכויותיהם. התיק הוחזר איפוא לבית-המשפט המחוזי בחיפה, ובמהלך הדיון בתובענות שאוחדו ניתן פסק-דין חלקי לבקשת המבקשת והמשיבים 5-2, לפיו יירשמו מגרשים, כמפורט בבקשה, על שמותיהם של המבקשת והמשיבים 5-2. לאחר דברים אלה נמשך הדיון בשאר הסוגיות שעלו מהתובענות המאוחדות, ובמהלכו טענו המשיבים, כי לאור הזמן הרב שחלף בין ביצוע העיסקאות ולאור מחלוקות שהתעוררו בנוגע לתשלום מס-רכוש, מבקשים הם לתקן את כתבי-התביעה שהגישו, כך שיכללו גם סעדים כספיים. בית-המשפט המחוזי (סגן-הנשיא ד"ר דן ביין) נענה לבקשה, והתיר לכל הצדדים להגיש כתבי טענות מתוקנים. מכאן בקשת הרשות לערער שלפניי, בגידרה טענה המבקשת, לאחר מתן פסק-הדין החלקי הסתיימו באופן סופי תובענות המשיבים, שעניינן בקשות לסעדים הצהרתיים, ועל-כן מתן היתר לתיקון כתבי-התביעה בתובענות אלה, יאפשר למשיבים להעלות טענות על-פי עילות שהתיישנו, באופן המקפח את זכויות המבקשת. המשיבים 4-1 התנגדו לבקשה, בטענה כי פסק-הדין החלקי לא סיים את כל המחלוקות שבין המבקשת למשיבים אלה, ועל-כן מוסמך היה בית-המשפט המחוזי להתיר להם לתקן את כתבי-טענותיהם. המשיבים 7-5 הודיעו, כי הם משאירים את ההחלטה בבקשה לשיקול-דעתו של בית-משפט זה. המשיב 8, שצורף לבקשה זו על-פי בקשתו, תמך בנימוקי המבקשת. לא מצאתי מקום למתן בקשת רשות לערער. פסק-הדין החלקי סיים אך חלק מהמחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, בעיקר המחלוקות הנוגעות לסעדים הצהרתיים, ולא סיים את המחלוקות הכספיות ביניהם. על-כן, מוסמך היה בית-המשפט המחוזי להתיר את תיקון כתבי הטענות בעילות שלא הסתיימו בפסק-הדין החלקי. אשר-על-כן, הבקשה נדחית. המבקשת תשלם לכל אחת מקבוצות המשיבים 4-1 הוצאות משפט בסך 5,000 ש"ח. כתב תביעהפסק דין חלקיתיקון כתב תביעהמסמכים