חשבונית מס כדין

חשבונית מס כדין סעיף 38 (א) לחוק קובע כי עוסק זכאי לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין. בע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז שווק מתכות בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ, הבהיר כב' הנשיא ברק בסעיף 22 לפסק הדין כי סעיף זה מגלם את העקרון הבסיסי המתיר ניכוי בגין תשומות שהוציא העוסק. השאלה מה היא חשבונית שהוצאה לעוסק כדין. בית המשפט קבע כי בשלב ראשון על החשבונית למלא אחר דרישות טכניות אחדות: עליה להיות מוצאת על ידי עוסק מורשה, כמו כן עליה לכלול פרטים שנקבעו על ידי שר האוצר ופרטים אחרים. "הדרישה כי החשבונית תוצא כדין אינה אך דרישה טכנית כי גם מהותית. על החשבונית לשקף עיסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים והאמיתיים לעיסקה." המבחן לבדיקת קיומה של חשבונית כדין הוא מבחן אובייקטיבי כפי שהבהיר הנשיא בפסק דין מ.א.ל.ר.ז, בהמשך לקביעות שנקבעו בע"א 3758/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ. בענין מ.א.ל.ר.ז נבחנו החשבוניות נשוא המחלוקת לאור המבחן האובייקטיבי ונמצא כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות: במקרה אחד לא היתה החברה רשומה במע"מ ובאשר ליתר החשבוניות, וזו הקביעה הרלוונטית לעניין שבפני, הרי שהן הוצאו על ידי אנשים שלא היו מוסמכים להוציאן ואף המנהלים שהעידו מטעם החברות לא הצליחו לזהות את החשבוניות. כמו כן, מנהלי החברות אשר הוציאו לכאורה את החשבוניות העידו כי הם אינם מכירים את מנהל המערערת. לכן קבע בית משפט שאין עיסקה אמיתית בין הצדדים והחשבוניות הוצאו שלא כדין. עוד נאמר כי אין מקום לקביעה כי קיים באותו מקרה חריג למבחן האובייקטיבי, שכן המערערת לא דרשה, בין היתר, יפויי כח אשר יכלו לקשור בין האדם מולו פעלו לבין החברה אותה התיימר לייצג. באשר לנטל הראייה, הרי שאין מקום לקבל את טענת המערערת על פיה על המשיב להוכיח את טענתו כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות. בעניין זה קבע בית המשפט ברע"א 3646/98 כ.ו.ע לבניין בע"מ נ' מנהל מע"מ, כי על עוסק מוטל נטל השכנוע להוכיח כי החשבונית הוצאה לו כדין וכי עמד בדרישות הוראות סעיף 38 (א) לחוק, שכן כאשר עוסק מבקש ניכוי מס תשומות יש להחיל עליו את הכלל של "המוציא מחברו עליו הראייה". נטל השכנוע לעניין ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לעוסק כדין, הוא נטל קבוע ואיננו עובר במהלך המשפט מבעל דין אחד למשנהו. נטל הבאת הראיות עשוי להתחלף. שאלת נטל הבאת הראיות תבחן לפי השאלה האם המחלוקת היא פנקסית או לבר-פנקסית. אין ספק כי במקרה שבפניי מדובר בשאלה לבר - פנקסית, שכן בידי המערערת קיים המידע הרלוונטי, על פיו ניתן יהיה לקבוע האם החשבוניות הוצאו אכן על ידי מי שהיה מוסמך להוציאן בשם החברות השונות עימם התקשרה, לכאורה, המערערת, והאם קיימת אותה עיסקה המיוצגת, לכאורה, בחשבוניות. מיסיםחשבונית