בניין נטוש - ארנונה

היווצרו של בניין הופך אותו לנשוא לחיוב בארנונה, ומועד חדילתו של בניין, הופך את הבניין ל"אדמת בניין" וזו אינה עוד נשוא לחיוב בארנונה. הריסתו של בניין, מביאה לכך שאין עוד מבנה, אין עוד נכס הראוי להיקרא "בניין" ומה שנותר הוא מגרש ריק. חדילתו של בניין לצורך הגדרת החיוב בארנונה, או ליתר דיוק כדי להיות זכאי לפטור מן החיוב האמור, יכול להתקיים גם כאשר הבניין קיים אך הוא ניזק במידה שלא ניתן להשתמש בו. כדי להעמיד בניין קיים במצב של חידלון בניין, יש להוכיח כי הבניין ניזק - על-פי המבחן ההנדסי של הבניין, וכן כתנאים מצטברים נוספים, מאחר שעצם היות הבניין ניזוק אין בו כדי להסיק על חדילתו מלקיים פונקציה זו. יתר על כן, גם אם המבנה אינו מיושב ואינו בשימוש, אין זה אומר שחדל להיות בניין, ויכול הוא עדיין להיות שימושי או ראוי לשימוש, אפילו יצא מכלל שימוש באופן זמני. כדי שיווצר מצב שלמרות שמבחינה פיזית קיים מבנה, אך למרות האמור הוא ייחשב מבחינה מעשית כלא קיים, צריך להפעיל מבחן של נזק מידתי. האם מידת הנזק שנגרמה לבניין היא במידה שלא ניתן להשתמש בו. מידת הנזק תיבחן על-פי המבחן הכלכלי. מבחן זה נעשה על בסיס שיקולים כלכליים, כגון: טעם כלכלי לשיפוץ המבנה לצד כדאיות הריסתו, האם עלות שיפוצו עולה על שוויו של הנכס, אפשרות לייעד את הבניין לשימוש כלשהו, הרווחיות האפשרית מן הנכס לכשישופץ וכד'. המבחן הכלכלי, הוא למעשה פן אחר לבחון אם מאחורי הבאת הנכס למצב של "העדר נכס" מבחינה מעשית לא מתבצעת פעולה שעיקר תכליתה הימנעות מתשלום מס או הפחתת המס בצורה לא נאותה. ארנונה מוטלת, הגם כמס, כאשר קיים בניין - נכס, והמחזיק בו משתמש בנכס, וככזה נהנה משירותים ציבוריים הניתנים על-ידי הרשות המקומית. אמנם ארנונה במהותה היא מס, כיוון שהיא משתלמת דרך כפייה לרשות הציבורית, בלי שהאזרח מקבל תמורה ישירה בעד כספו ואולם בסופו של דבר נהנים תושבי הרשות המקומית ממכלול של שירותים שונים הממומנים באמצעות הארנונה. מכאן, שקיימת תמורה כנגד החיוב בארנונה, אלא שתמורה זו היא עקיפה ואינה קשורה לגובה תשלום הארנונה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי תשלומי ארנונה בדומה לתשלומי מסים כלליים שמטילה המדינה, מהווים מקור מימון עיקרי של הרשות המקומית לספק שירותים לתושביה. ככלל תושבי הרשות כולם נהנים מהשירותים ולכן החיוב חל על כולם - לפי אמות מידה שנקבעו - והפטור או ההנחה, שיש בהם כדי להכביד על התושבים האחרים, צריך שייעשו כחריג ומעוגנים בהוראת חוק ברורה. ארנונהבניין