בעיה משפטית - ערעור

סעיף 90 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי זכות הערעור לבית משפט מוגבלת לערעור ב"בעיה משפטית". בית המשפט דן בפסיקתו בשאלה מהי "בעיה משפטית" לעניין סעיף 90 לחוק בע"א 266/97 מנהל מס שבח מקרקעין חיפה נ' מקס וויסמן, נז(3) 207 (להלן: פרשת וויסמן). באותה פרשה דן כל אחד משופטי ההרכב בסוגיה זו. המשנה לנשיא ש' לוין עמד בפסק דינו על הקושי שבקביעת הגדרה מדויקת בעניין ועל כן בחר להציע מספר קווים מנחים לאבחנה בין "בעיה משפטית" לבין "בעיה עובדתית" ובתוך כך קבע: "הקו המנחה הראשון (guidline) לאיתורה של שאלה כ"בעיה משפטית", בהקשר שלפנינו, הוא, לדעתנו, הצורך בסטנדרטיזציה, והצורך במתן תשובה לשאלה שיש להשיב עליה לפי כללים; לשון אחרת: בית המשפט נדרש לקבוע מהו הכלל החל, ואם הדבר נדרש - להחיל אותו על המקרה הקונקרטי;" השופטת ט' שטרסברג-כהן עמדה אף היא על הקושי להגדיר במדויק את מהותה של "בעיה משפטית" וציינה כדלקמן: "לצורך ענייננו אסתפק בכך שאומר כי כאשר התשובה לשאלה המתעוררת אינה אמורה ליצור קביעה עובדתית או תשתית עובדתית אלא כלל משפטי העולה מן העובדות שנקבעו בערכאה הדיונית בהסכמה או על פי חומר הראיות, הרי לפנינו בעיה משפטית". ואילו השופט י' טירקל הציע לאמץ את ההבחנה הבאה: "הייתי אומר, איפוא, כי 'בעיה משפטית' היא בעיה שמטרת ההכרעה בה אינה - ברב או במעט - קביעתו של מצב עובדתי אלא מטרתה רק הסקת מסקנה ממצב עובדתי נתון. במלים אחרות, כאשר פתרון הבעיה העומדת להכרעה אינו צריך מכל וכל לקביעת ממצאים שבעובדה, אלא הוא נסמך רק על ממצאים שבעובדה שנקבעו, או על ממצאים שבעובדה שאינם במחלוקת, היא 'בעיה משפטית'". ערעור