תביעה למתן חשבונות | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מהי תביעה למתן חשבונות ?## מפסיקת בית המשפט עולה כי "תביעה למתן חשבונות" הוא מונח מטעה במקצת ובעלי הדין וכן בתי המשפט משתמשים בו מכיוון שהוא מופיע בתקנות. ההטעיה שבמונח היא שהוא נשמע כתביעה לקבלת דיווח בלבד, דבר שכל הגיון פשוט יאמר שאין למנוע אותו במקום שבו יש זיקה כלשהיא בין הצדדים. ואולם,לא זו כוונת המונח. המונח "תביעה למתן חשבונות" אינו אלא המונח "DUTY TO ACCOUNT" האנגלי, ומשמעותו לא רק דיווח אלא גם תשלום על פי הדיווח. ## (2) הזכות למתן חשבונות:## כאשר מדברים על הזכות למתן חשבונות, מדברים איפוא על זכות לקבל את הכספים שסכומם יתברר על פי ההוראות שינתנו בדבר דרך עריכת החשבונות על המגיע לתובע. כך, כאשר מנהל חברה מועל בכספי החברה ועושה בהם עסק אחר, יכול שיחוייב לערוך חשבונות שתוצאתם הרווח שצבר עקב מעילתו, ולשלם לחברה את הרווח הזה, וכן הלאה. התירגום, תביעה למתן חשבונות, אינו מוצלח, איפוא. במקום אחר (דברים על פרשת השבוע לפרשות ויקהל פקודי, בהוצאות המכון למשפט עברי ומשרד המשפטים) דברתי על הצורך למצוא תירגום אחר שיביא לידי ביטוי הן את החובה לגלות את החשבונות והן את החובה לפעול על פיהם ולהעמיד את תוצאת הגילוי לרשות הזכאי. ##(3) מקורה של התביעה למתן חשבונות:## בית המשפט ציין בפסיקתו כי לתביעה למתן חשבונות אין מקור בחוק, אלא במשפט האנגלי. במשפט האנגלי ישנן תביעות למתן חשבונות משני סוגים: תביעות בהן דרש התובע חשבונות על פי זכות שבדין שהוקנתה לו, כמו תביעותיהם של מרשה נגד מורשהו, שולח נגד שלוחו ושותף נגד שותפו, ואילו על הסוג השני נמנתה תביעתו של מי שנהנה מנכסי נאמנות נגד הנאמן שלו. התביעות משני הסוגים הנ"ל גם יחד, הן אלה שמקורן בזכות שביושר והן אלה שמקורן בזכות שבדין, הועברו את מערכת חוקי הארץ דרך הצינור של סימן 46 לדבר המלך במועצה. בעניין פופקו פסק השופט חשין כי משום ששררו בין המערערת למשיבה יחסים של מרשה ומורשה, וכי המשיבה הסמיכה את המערערת לטפל בעזבון אביהם, בתחילה בע"פ ואח"כ בכתב, עומדת לה הזכות למתן חשבונות. ##(4) מהם התנאים לקבלת צו בתביעה למתן חשבונות ?## כדי שהתובע מתן חשבונות יזכה בצו בשלב הראשון עליו להוכיח קיומם של שני תנאים. ראשית עליו להראות קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בינו לבין הנתבע המצדיקה מתן חשבונות. שנית עליו להוכיח - ולו לכאורה - כי קמה לו "זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות. אם התקיימו תנאים אלו, ובהעדר סיבה אחרת המצדיקה הימנעות ממתן החשבונות - כגון חיסיון או העדר הצורך בחשבונות לצורך הבירור הכספי - ייתן בית המשפט צו למתן חשבונות. ככלל אין תובע יכול לבקש צו למתן חשבונות כדי לברר כמה חייב לו הנתבע. תביעה למתן חשבונות צריך שתתבסס על קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין התובע לנתבע המצדיקה מתן חשבונות. כך למשל מוכרת הזכות לקבלת חשבונות כאשר בין הצדדים היתה מערכת יחסים של שליחות, הרשאה, שותפות או נאמנות. ##(5) התיישנות תביעה למתן חשבונות:## את ההלכה הנוגעת לתקופת ההתיישנות בתביעה למתן חשבונות הבהירה כב' השופטת בר-אשר צבן בעניין תא ( י-ם) 33909-11-10 מחמוד חדר אחמד אבו שחאדה נ' אלי תוסייה-כהן עו"ד, כך: "תביעה למתן חשבונות היא עילה מתמשכת המתחדשת בכל יום, כל עוד נמשכת בין הצדדים מערכת היחסים המקימה את העילה להגשת תביעה מעין זו. אולם תביעה למתן חשבונות ניתן להגיש רק ביחס לשבע השנים שקדמו להגשת התביעה ובלבד שמערכת היחסים שבין הצדדים נמשכת. ראו בעניין זה את פסק-דינה של כבוד השופטת ש' נתניהו בע"א 502/88 אדמונד שמעון נ' עזבון המנוח אלפרד שמעון ז"ל, פ"ד מד(3) 833 (1990), בפסקה 2: "עילתו למתן חשבונות ... זו עילה מתמשכת ומתחדשת מיום ליום. אף בהנחה שההליכים הקודמים אינם מפסיקים את מרוץ ההתיישנות, תחול ההתיישנות רק על מתן חשבונות לתקופה שהסתיימה שבע שנים קודם להגשת התביעה"." ##(6) תביעה למתן חשבונות של עסקי שותפות:## בע"א 502/88 אדמונד שמעון נגד עיזבון המנוח אלפרד שמעון ז"ל, נפסק כי בתביעה למתן חשבונות של עסקי שותפות אין התובע נזקק לטענת מרמה או הונאה שהביאה אותו להגשת תביעתו. די לעילה זו, שהינה התביעה למתן חשבונות, בקיומה של שותפות. זו עילה מתמשכת ומתחדשת מיום ליום. ההתיישנות תחול רק על מתן חשבונות לתקופה שהסתיימה שבע שנים קודם להגשת התביעה. ##(7) תביעה למתן חשבונות - סיכום:## תביעה למתן חשבונות מורכבת משני שלבים. בשלב הראשון בית המשפט בוחן את גרסת התובע ובודק אם הוא זכאי לחשבונות מן הנתבע. ככל שנקבע כי הוא זכאי לחשבונות כאמור, מסתיים השלב הראשון לחיוב הנתבע בהגשת חשבונות. בשלב השני נערכת בדיקת החשבונות כאשר בשלב זה על הנתבע לשכנע שהחשבונות נאותים וככל שהם מגלים יתרת זכות לטובת התובע, מחויב הנתבע בתשלום על פי החשבון (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, תשס"ט, בעמ' 224-223). בפסיקה נקבע כי כדי שהתובע מתן חשבונות יזכה בצו בשלב ראשון, עליו להוכיח קיומם של שני תנאים. האחד, קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בינו לבין הנתבע, המצדיקה מתן חשבונות. השני, על התובע להוכיח, ולו לכאורה, כי קמה לו זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות (ע"א 127/95 מועצת הפירות ייצוא ושיווק נגד מהדרין בע"מ, פ"ד נא (4) 337, 345-344). כן נקבע כי ככלל, אין תובע יכול לבקש צו למתן חשבונות כדי לברר כמה חייב לו הנתבע. תביעה למתן חשבונות צריך שתתבסס על קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין התובע לנתבע המצדיקה מתן חשבונות. מסמכיםתביעה למתן חשבונותמתן חשבונות