מע''מ - נטל הראיה

בערעור מס ערך מוסף (מע"מ) שעניינו מס תשומות, מוטל "נטל השכנוע" על העוסק. אולם, "הגם שנטל השכנוע' רובץ על העוסק המבקש ניכוי מס תשומות להוכיח שהחשבונית הוצאה לו כדין, הרי שכאשר ניהל פנקסים כדין ואלה לא נפסלו, יוצא הוא ידי חובת נטל הוכחה לכאורי. במצב כזה, עובר 'נטל הבאת הראיות' אל כתפי מנהל מס ערך מוסף להביא ראיותיו להוכחת התשתית העובדתית שביסוד דעתו כי הדו"ח אינו מלא או אינו נכון או שאינו נתמך במסמכים או בפנקסי חשבונות כפי שנקבע וכי יש ההצדקה להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה. ובמילים אחרות: עליו "נטל הבאת הראיות" ועליו לפתוח בהבאת ראיותיו ראשון. בהקשר זה נודעת חשיבות גם להבחנה, בין שאלות עובדתיות - פנקסיות, היינו, שאלות הנוגעות לעובדות שהן מסוג העובדות המוצאות את ביטוין בפנקסים המנוהלים כדין, לבין שאלות לבר פנקסיות, המתייחסות לעובדות שאינן מוצאות את ביטויין בפנקסים. כאשר מדובר בשאלה לבר-פנקסית, הרי שבין אם העוסק ניהל פנקסים כדין ובין אם לאו, "נטל השכנוע" עליו ועליו גם לפתוח בהבאת ראיותיו. כאשר השאלה השנויה במחלקות בין הצדדים היא שאלה פנקסית, הרי שהפנקסים יכולים לשמש אסמכתא לבירור השאלה. לפיכך, משפנקסי העוסק לא נפסלו יצא העוסק ידי חובתו הראשונית להוכיח זכאותו לניכוי המס ומשכך, עובר "נטל הבאת הראיות" אל מנהל מס ערך מוסף שהוציא שומה על-פי מיטב שפיטתו על אף שלא פסל את פנקסי העוסק שנוהלו כדין. נטל זה מחייב את מנהל מס ערך מוסף לפתוח בהבאת ראיותיו ולהוכיח לכאורה שהדו"ח אינו מלא או איננו נכון או אינו נתמך בפנקסי חשבונות. כאשר מדובר בשאלה האם החשבוניות שעליהן בוסס הניכוי הן חשבוניות פיקטיביות, מדובר, כלל, בשאלה פנקסית, אך שגם לכך קיימים חריגים. מיסיםמע"מ (מס ערך מוסף)נטל הראיה / נטל הבאת הראיות