עבודה מעל 8 שעות

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע בסעיף 2 (א) כי יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה. בעבודת לילה כלומר בעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין עשר בלילה ובין שש בבוקר וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה. ##שבוע עבודה:## סעיף 3 בחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי שבוע עבודה לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה. ##סמכות שר העבודה לקבוע יום עבודה פחות מ-8 שעות:## סעיף 4 בחוק שעות עבודה ומנוחה מסמיך את שר העבודה לקבוע בתקנות יום עבודה שתחומו פחות משמונה שעות ושבוע עבודה שתחומו פחות מן הקבוע בסעיף מארבעים וחמש שעות, לעבודות מסוימות, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודה. ##סמכות שר העבודה לקבוע יום עבודה יותר מ-8 שעות:## כמו כן מוסמך השר לקבוע יום עבודה שתחומו יותר משמונה שעות ביום ושבוע עבודה שתחומו יותר מארבעים וחמש שעות בשבוע, לעבודות מסוימות בחקלאות ועבודות הקשורות במישרים לטיפול בבעלי חיים, לעבודות במקום שמטפלים בחולים, בבתי-מרקחת, במוסדות החלמה, במוסדות לטיפול בזקנים או בילדים, לעבודות בבתי אוכל, בבתי מלון ובבתי קפה, לשמירה, לעובדים בשירות המדינה או בשירות רשות מקומית עבודה שאינה תעשייתית, לכולם או לחלק מהם, בעבודות שהן לדעת שר העבודה חיוניות לציבור ושפורטו בתקנות, ובלבד שיום עבודה לא יעלה על עשר שעות עבודה, ושבוע עבודה לא יעלה, בממוצע לתקופה שתיקבע בתקנות, על ארבעים וחמש שעות עבודה. יש לציין כי החוק קובע כי לא יעלה יום עבודה של עובד חדשי במשק בית פרטי שאינו עובד חלקי, על עשר שעות עבודה. שעות נוספות