חובת ניהול פנקס עבודה - חובת ניהול פנקס שכר

בהתאם לסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. החובה לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה הקבועה בחוק, חלה על כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי. חובת ניהול פנקס שכר : בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 נקבע כי, מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדיו, והשכר ששולם להם, וכן חייב הוא למסור לעובדיו, בכתב, פירוט שכר העבודה ששולם והסכומים שנוכו. פנקס עבודה