אי ניהול פנקס עבודה - רישום שעות עבודה על ידי המעביד

בית הדין לעבודה קבע כי מאחר ובשנים האחרונות חל גידול בהיקף התופעה של אי ציות לחוקי המגן, וכי מעבידים רבים מתעלמים מהחובות לנהל רישום מדויק אודות שעות העבודה של העובדים, לנוכח הצורך להבטיח כי העובדים מכל השכבות במשק יוכלו לממש את זכויותיהם על פי חוקי המגן, מן הראוי לתת ביטוי מעשי לנפקות המשפטית של הפרת המעביד את חובותיו לנהל פנקס שכר, פנקס שעות עבודה ומנוחה, מתן אישורים לעובד וחובות אחרות החלות עליו על פי הדין, לפיכך, בית הדין לעבודה קבע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד כמתחייב מהוראות חוק, יועבר נטל ההוכחה למעסיק. תכלית החובות על המעביד לנהל פנקסים לגבי שעות העבודה, המוטלות על המעביד על פי חוקי המגן היא לאפשר לעובד לדעת מה הן זכויותיו, לאפשר לו לעקוב אחר תשלום זכויותיו על פי החוק ולבדוק אם משולמות לו מלוא זכויותיו, ולסייע באכיפתן של זכויותיו. מגמת הפסיקה בשנים האחרונות היא להגמיש את כללי נטל הראייה החלים על העובד ומגמת החקיקה להעביר את נטל הראיה אל המעביד, עת המעביד מפר חובות רישומיות המוטלות עליו. מעבר לכך, נפסק כי כאשר מדובר בעובדים הנמנים עם קבוצות העובדים החלשות במשק, הטלת נטל ראייה להוכיח במדויק, מטילה על העובד נטל בלתי סביר. אין מעביד רשאי להתנער מחובתו שלו לנהל את רישום שעות העבודה של העובדים ולהעביר חובה זו לידם או לגורם אחר. עמד על כך הש' טוינה בפסק דין שניתן בת"פ(ב"ש) 1120/09 מ"י- משרד התמ"ת נ' גיל בן משה גיא, ניתן ביום 20/6/12, שם דובר על מעסיק שהפעיל עסק של פיצוחיה והעסיק שם עובדים. בתקופה הרלוונטית, לא היה שעון נוכחות בעסק והמעסיק לא ניהל רישום של שעות העבודה של העובדים. לטענתו, לכל עובד בעסק מחברת שבה הוא רושם את הזכויות והחובות שלו, מתי התחיל ומתי סיים לעבוד. בסוף כל חודש נהג המעסיק לעבור עם כל עובד על הרישום שלו. לטענתו, היחסים עם עובדיו מושתתים על בסיס אמון אישי, ולכן אין לו בעיה עם ניהול השעות העצמאי של עובדיו. בית הדין קבע בהכרעת הדין כי החובה בחוק שעניינה ניהול פנקס עבודה מוטלת על המעסיק עצמו ואין בטענות שהעלה בכדי להעביר חובה זו לעובדיו. עפ"י פסיקת ביה"ד הארצי (ע"ע (ארצי) 15546-05-11 שמעון בוסקילה - נתיבי מעיין אביב בע"מ, מיום 24.02.15) " מעסיק שאינו מציג רישומי נוכחות מתוך פנקס עבודה אותו הוא חויב לנהל, מוטל על כתפיו נטל ההוכחה להפריך את גרסת העובד וזאת עד להיקף של 15 שעות עבודה נוספות לשבוע או 60 שעות עבודה נוספות לחודש". פנקס עבודהשעות עבודה ומנוחה