זכויות עובדים בלילה - שכר עבודה עבור עבודת לילה

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951, קובע כי בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה. סעיף 1 לחוק, קובע "עבודת לילה" פירושה "עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00. שילוב הוראות החוק האמורות מלמד שדי בכך שלפחות שעתיים מהמשמרת יפלו בתחום המוגדר בחוק כעבודת לילה היינו בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00 על מנת להפוך את המשמרת כולה לעבודת לילה כהגדרתה בחוק. בנוסף, כל שעה שעבד העובד מעבר ל-7 שעות במשמרת לילה היא שעה נוספת. שעות נוספות מחושבות כאשר שעות העבודה עולות על המכסה היומית או השבועית, המכסה השבועית הרגילה היא 43 שעות עבודה. מעבר לכך זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות. המכסה היומית למי שעובד 6 ימים בשבוע, הן 8 שעות ליום. אך כשמדובר בעבודת לילה, המכסה הרגילה היא 7 שעות בלבד. "עבודת לילה" מוגדרת בחוק שעות עבודה ומנוחה כעבודה ששתי שעות ממנה לפחות הן בתחום השעות שבין 22:00 ל- 6:00. את שעות העבודה מוכיחים במרבית המקרים באמצעות דו"חות הנוכחות ואם לדוגמא עולה כי העובד עבד במשמרות שמתחילות בשעה 15:00 ומסתיימות בשעה 24:00, אזי מדובר במשמרת לילה הכוללת שעת עבודה נוספת אחת, כלומר אין בחוק תוספת שכר על עבודה בלילה, אך בעבודת לילה יום העבודה מקוצר בשעה, כאשר כל שעה מעבר לכך, נחשבת שעה נוספת - בגין השעתיים הראשונות של השעות הנוספות, על המעביד לשלם לעובד שכר בגובה 125% מהשכר הרגיל, כל שעה לאחר מכן - על המעביד לשלם לעובד 150% משכר הרגיל. בהתאם לסעיף 2 (ב)- לחוק שעות עבודה ומנוחה "בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה.". בקשר לכך נפסק: ..."מכוח חוק שעות עבודה אין המערער, כעובד שעתי, זכאי לתוספת לשכרו בגין עבודה בלילה. "התוספת" היחידה מכוח החוק היא הזכאות לכך שגמול עבור עבודה בשעות נוספות יחושב החל מהשעה השמינית ואילך .... בעניין זה כבר נפסק כי: "חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע כל תמורה מיוחדת עבור עבודה בלילה, כל אשר קובע אותו חוק לענייננו הוא שבעבודת לילה 'לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה' (דב"ע (ארצי) מח/2-13 עזרא לוי – שרותי תעופה בע"מ, " עע ( ארצי) 44382-04-13 יוסף מנצור-גז חיש בע"מ (4.5.15)זכויות עובדיםעבודת לילהשכר עבודה