התנגשות קלנועית עם מכונית

פסק דין בנושא נזקי גוף בתאונת דרכים בין קלנועית לרכב: 1. זוהי תביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובע, יליד 1929, בתאונה שארעה בתאריך 23/11/00, עת שנהג בקלנועית ונפגע מרכב. 2. התובע הגיש תביעתו כנגד מר יהודה (להלן: "הנתבע מס' 1"), נהג הרכב שפגע בקלנועית, וכנגד כלל חברה לביטוח בע"מ ואבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ (להלן: "הנתבעות מס' 2 ו-3") אשר ביטחו את רכבו של הנתבע מס' 1 בזמן הרלבנטי לתאונה. כן הוגשה התביעה כנגד צ.ח.מ. רכב חשמלי (להלן: "הנתבעת מס' 4"), היצרנית והמשווקת של הקלנועית בה נהג התובע. 3. התביעה הוגשה במקור אף כנגד שתי נתבעות נוספות, כנגד עיריית עפולה (להלן: "הנתבעת מס' 5") וכנגד קופת חולים כללית של ההסתדרות (להלן: "הנתבעת מס' 6"). 4. שאלת החבות בתיק זה לא הוכרעה, שכן בתאריך 25/9/03, במהלך שמיעת הראיות במישור החבות, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה התביעה כנגד הנתבעות מס' 5 ו-6 תידחה ללא צו להוצאות ואילו הנתבעות מס' 4-2 תשאנה בחבות כלפי התובע על פי הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 5. במהלך שמיעת הראיות לעניין גובה הנזק הודיעו ב"כ הצדדים על הסכמתם לניהול המשך ההליך לעניין גובה הפיצוי שישולם לתובע על דרך הפשרה לפי הוראת סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ו/או על פי הוראת סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. 6. לנוכח הסכמותיהם הדיוניות של ב"כ הצדדים מתייתר, איפוא, הצורך להכריע במסגרת הליך זה בשאלת האחריות לתאונה, לרבות אחריותם של הנתבעים או מי מהם, ו/או ביחס לזהות וסיווג התאונה ואם הינה, אם בכלל, תאונת דרכים במשמעות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. 7. בהסכמת הצדדים מונה פרופ' מיכאל סודרי כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי. פרופ' סודרי בחוות דעתו קבע לתובע נכות בברך בשיעור של 30% לפי סעיף 48(2) א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, ובגין השברים בכף רגל ימין 10% לפי סעיף 49 (2). 8. עיון בתיקו הרפואי של התובע מצביע על כך כי התובע נפגע במספר תאונות קודמות עובר לתאונה וכן סבל מבעיות קרדיולוגיות, נוירולוגיות, בצקות ברגליים, אורטופדיות, לרבות ברגל ימין (קיצור של 3 ס"מ), בעמוד השדרה ומסחרחורות. ביטוי לקיומן של בעיות רפואיות קודמות אצל התובע ניתן לראות גם בחוות דעתו של פרופ' סודרי ובתשובותיו לשאלות ההבהרה שהופנו אליו על-ידי ב"כ הנתבעים. 9. התובע קיבל ומקבל שירותי סיעוד מטעם המל"ל בהיקפים משתנים על פי צרכיו בהיקף של בין 5 ל-10 שעות שבועיות לאחר התאונה. מעיון בתיקו הרפואי של התובע התרשמתי כי הצורך המעשי של התובע לעזרה במשק ביתו ולסיעוד אינה נובעת בעיקרה בגלל התאונה ויש לייחס חלק ניכר ממנה, כאמור, למצבו הקודם ולגילו המתקדם וכן לאור העובדה שהתובע היה מעורב בתאונה נוספת לאחר התאונה נשוא התביעה. עצם העובדה שהתובע לא פנה כבר קודם לתאונה למל"ל לקבלת קצבת סיעוד אינה מצביעה על כך כי לא היה זכאי לקבלה גם עובר לתאונה וזאת לנוכח מצבו הרפואי אף עובר לתאונה וגילו המתקדם. 10. יחד עם זאת, לאחר ששבתי ועיינתי בפרוטוקול הדיון שהתקיים בפניי ובמוצגים שהוגשו וכן שקלתי את טענות הצדדים לעניין פיצוי התובע בראשי הנזק הנטענים, ראיתי לחייב את הנתבעות מס' 2-4, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך כולל של 210,000 ₪. בסכום זה נכללים הוצאות התובע ושכר טרחת עורך דין בשים לב לעובדה שהמדובר בתובענה שלא נתבררה על פי חוק הפלת"ד. התשלום יבוצע תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רכבקלנועיתהתנגשות