הסגת גבול במקרקעין | הסגת גבול בנזיקין | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מהי עוולת הסגת גבול במקרקעין במשפט האזרחי ?## הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין. תובע יכול לתבוע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין רק אם סבל על ידי כך מהפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים בכתב התביעה. ##(2) הסגת גבול במקרקעין - מה עושים ?## הסגת גבול היא עוולה אזרחית, כאשר במערכת נסיבות מסוימת מהווה תפיסת החזקה עוולה של הסגת גבול, הברירה בידי התובע אם לתבוע פיצויים בגין הנזק שהסבה לו העוולה או לתבוע דמי שימוש ראויים בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. חלופה שנייה זו אינה מחייבת הוכחת נזק לתובע, אם כי מצריכה הוכחה של התעשרותו של הנתבע (ע"א 588/87 כהן נ' קיים). קיים אומנם הבדל עקרוני בין תביעת הנזיקין, המכוונת לפיצוי בעל הקרקע בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהסגת הגבול, לבין תביעה בעילת עשיית עושר ולא במשפט, שמטרתה להשיב לבעלי הקרקע את העושר שעשה הזוכה כתוצאה מפלישתו לתחום זכויותיו של בעל הקרקע. עם זאת, עת תובעים דמי שימוש ראויים, ההבחנה העקרונית עשויה להיטשטש, שכן דמי שימוש אלה עשויים לייצג את נזקיו של בעל הקרקע מחד גיסא, ואת עשיית העושר של הזוכה – מאידך גיסא. ובלשונו של ביהמ"ש העליון מסיג הגבול, על-ידי פלישתו שלא כדין לקרקע של הזולת, מונע מבעלי הקרקע, בין היתר, להשכיר את חלקתו לאחר. מסיג הגבול, מצדו, "חוסך" על-ידי פלישתו לתחום הזולת את תשלום דמי השימוש הראויים" (ע"א 891/95 זידאני נ' אבו – אחמד , נג (4) 769, עמ'775). ##(3) הסגת גבול במקרקעין בין שותפים:## הסגת גבול יכולה להתקיים אף כאשר מסיגי הגבול הינם בעלים במשותף והדבר מפריע לבעלים הנוספים. ##(4) הסגת גבול נזיקין - פיצויים:## תובע יכול לתבוע פיצוי על הסגת גבול במקרקעין רק אם סבל על ידי כך נזק ממון. כלומר הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים. פיצויים בשל נזק כזה יינתנו רק אם התובע "מסר עליו פרטים בכתב התביעה או בצרוף לו. [סעיף 76[2] לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] וראו לעניין זה גם: ע"א 19/83 חברת שלמה כרמל בע"מ נ' בריח חברה לייצור בע"מ. ##(5) הסגת גבול נזיקין - פיצויים על עגמת נפש:## באשר לתביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש- בגין עילת הסגת גבול, לא זכאי התובע לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני. עפ"י סעיף 29 לפקודת הנזיקין כאמור, זכאי תובע לפיצוי רק בגין נזק ממני בגין הסגת גבול. בפסק הדין ע"א (נצ' 1076/06 סימון ח'ורי נעמה אבראהים נסייר, נקבע ביחס לפיצוי לא ממוני בגין נזקי הסגת גבול בנזיקין: "... אין זאת, כי אם המחוקק ביקש לשלול מן התובע, בעוולת הסגת הגבול במקרקעין (כמו גם בהסגת גבול במטלטלין, בעוולה של שקר מפגיע ובעוולה של גרם הפרת חוזה), פיצויים על נזק שאיננו ממוני, ולכך כיוון את דבריו בסיפא לסעיף 29 לפקודת הנזיקין. כאמור, גם אם לא נסכים עם הטעם שביסוד קביעת האיסור שבסעיף 29 סיפא לפקודה, האיסור שריר וקיים... סיכומם של דברים, הסיפא לסעיף 29 ל פקודת הנזיקין מגבילה את הפיצוי בעוולת הסגת ה גבול לנזק של ממון בלבד. בהקשר בו עסקינן כוונת הדברים היא ל"נזק רכושי" (י. אנגלרד, א. ברק, מ. חשין דיני נזיקין – תורת הנזיקין הכללית סע' 117 עמ' 177 (מהדורה שניה מתוקנת ומעודכנת ג. טדסקי עורך, התשל"ז)). על נזק שכזה זכאים ח'ורי לפיצויים, ככל שיוכיחוהו. על נזק שאיננו ממוני, כגון עגמת נפש, אין הם זכאים לפיצוי" ##(6) הסגת גבול נזיקין - עוולה מתמשכת:## עילת הסגת גבול נקבעה בפסיקה כעילה הנמשכת ומתחדשת- בע"א 9292/07 חברות שדמות הדרום בע"מ נ' וועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים, נקבע כי- "המחבר מבחין בין " תביעה מתחדשת" כאשר מעשה העוולה מקים " עילות קטנות" החוזרות על עצמן ברציפות, לבין מעשה אחד מתמשך הגורם לנזק אחד שאותו מכנה המחבר "עילה מתארכת". כן ראו סעיף 9 להצעת חוק ההתיישנות, התשס"ד- 2004 (הצ"ח 125, התשס"ד עמ' 610), המתייחס לעילות מתחדשות מאירוע מתמשך. ##(7) עוולת הסגת גבול - פקודת הנזיקין## ## 29. הסגת גבול במקרקעין## הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון. ## 30. חובת הראיה## בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין. ## 31. הסגת גבול במיטלטלין## הסגת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון. ## 32. חובת הראיה## בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במיטלטלין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין. ## 33. טעות בנוגע לזכות בעלות או החזקה## טעות בנוגע לבעלות או לזכות החזקה, ואפילו טעות בתום-לב, וכן כוונה לפעול לטובת הבעל האמיתי, אינן הצדק להפרעה בנכסיו של אחר; אולם - (1) המוביל טובין, או כל המקבל עליו הובלתם או שמירתם של טובין כשירות ציבורי, איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בטובין בדרך הרגילה של אותו שירות ורק לפי הוראתו ומטעמו של אדם שמסר לו את הטובין לשם כך מתוך הנחה בתום-לב שמוסר הטובין זכאי לטפל בהם; (2) פועל או עובד איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בנכס בדרך הרגילה של עבודתו ובדרך שהורשה על ידי מעבידו והוא מניח בתום-לב שמעבידו זכאי להרשות לו דרך זו של טיפול. ## 34. תביעת זכות אינה הסגת גבול## טענת זכות לטפל בנכס או למנוע אדם אחר מטפל בו, היא בלבד איננו הסגת גבול., ## 89. תחילת התיישנות## לענין תקופת-התיישנות בתובענה על עוולות - "היום שנולדה עילת התובענה" הוא אחד מאלה: (1) מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל - היום שבו אירע אותו מעשה או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך - היום שבו חדל; (2) מקום שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל - היום שבו אירע אותו נזק; לא נתגלה הנזק ביום שאירע - היום שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק. מקרקעיןהסגת גבולנזיקין