נפילת מכסה ביוב על היד - תאונת עבודה אינסטלטור

להלן פסק דין בנושא נפילת מכסה ביוב על היד - תאונת עבודה אינסטלטור: השופט ש. ברלינר [אב"ד]: 1. המערער יליד 1971, אינסטלטור במקצועו. הוא נפגע בתאונה שארעה ביום 10.8.94, כאשר מכסה ביוב נפל על ידו השמאלית. בשל תאונה זאת, קבע המל"ל למערער, נכות בשעור של 15 אחוזים לצמיתות. הוא הגיש לבית משפט השלום בחיפה (ת.א. 9167/99, בפני כב' הנשיא קיטאי), תביעה לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה, נגד מעבידו, המשיב מס' 1 ונגד מבטחתו של המעביד בביטוח מעבידים, המשיבה מס' 2. אחת מחלוקות בערכאה הראשונה, נסבה על השאלה אם היה כיסוי ביטוחי לתאונה, מאת המשיבה מס' 2, שטענה כי "יש חשד שהביטוח נעשה לאחר האירוע" (עמ' 1 לפרוטוקול מיום 31.10.99). בישיבה מיום 9.5.00 לא התייצב בא כח המערער, ובאת כח המשיבה הודיעה כי היא מופיעה "על דעת בא כח התובע, מבקשת לקבוע את התיק לדיון סופי, זאת לבקשת בא כח התובע". בישיבה מיום 21.6.00 הוגשו לערכאה הראשונה המסמכים הצריכים לענין (הצעת הביטוח שנשאה תאריך 8.8.94 - ת1/; החשבונית ת2/ ומקור הצעת הביטוח נ1/, שבה לא צויין תאריך). בא כח המערער ביקש לזמן לעדות את סוכן הביטוח, ועדותו נשמעה ביום 13.9.00. לא הובאו עדויות מטעם שאר בעלי הדין, ולאחר שהוגשו סיכומים מאת הצדדים, קיבל כב' הנשיא קיטאי את התביעה כנגד המעביד הוא המשיב מס' 1, וחייב אותו לשלם למערער פיצויים בסכום של 78,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד ומע"מ, בנוסף לתגמולי המל"ל שעמדו על סך של 48,831 ש"ח. סכום הפיצויים נקבע לאחר שכב' הנשיא קיטאי לקח בחשבון "אשם תורם מסוים מצידו של התובע". התביעה נגד המשיבה מס' 1 נדחתה, לאחר שכב' הנשיא השתכנע כי לא היה בנמצא ביטוח בר-תוקף ביום התאונה, וכי הביטוח נעשה לאחריה. מכאן הערעור. 2. הערעור נסב על שני נושאים: הראשון, סכום הפיצויים שנפסק למערער, אשר לדעת בא כוחו הוא "סכום נמוך ובלתי סביר". השני, דחיית התביעה נגד המשיבה מס' 2, מחמת העדר כיסוי ביטוחי לתאונה. 3. בפסק הדין של הערכאה הראשונה, מאזכר כב' הנשיא קיטאי כי באי כח הצדדים הסמיכו אותו לדון בתובענה "במתכונת דיון סופי". לאחר מכן סוקר כב' הנשיא קיטאי בפסק דינו את הנתונים והראיות שעמדו בפניו, בכל מה שקשור להצעת הביטוח ולעריכת הביטוח, אשר לטענת המשיבה נערכה ביום 10.8.94, תוך התיימרות להכליל בה באופן "רטרואקטיבי" את התאונה מיום 8.8.94. הוא ציין כי טופס הצעת הביטוח חסר תאריך מצד חתימת המציע, ולעומת זאת, עותק ההצעה שהוגש מטעם המערער כולל תאריך לצד החתימה. הסבריו של סוכן הביטוח לא שיכנעו אותו כמהימנים, והוא סבר כי גרסתו "מותירה מספר עובדות לא מוסברות...", ה"מעלות ספק כבד באשר לנסיבות חתימת ההצעה ומועדה". בהמשך קבע כב' הנשיא קיטאי כי "גרסתה של הנתבעת מסתברת יותר עם הראיות ועם הגיונם של דברים. התובע לא הפריך טענותיה. עדותו של סוכן הביטוח אינה אמינה עלי בשל הסתירות שנתגלעו בה", וכן כי "עובדת הוספת התאריך בעותק המצוי בידי התובע, מחזקת את טענת הנתבעת כי מדובר ברישום כוזב".לאור כל זה דחה כב' הנשיא קיטאי, כאמור, את התביעה נגד המשיבה לאחר שהגיע למסקנה כי היא "הרימה לטעמי את נטל הראיה ואילו התובע לא הפריך את טענתה. מאזן ההסתברות נוטה לגרסה כי לנתבע 1 לא היה ביטוח תקף לעת ארוע התאונה". 4. הדיון בערכאה הראשונה נערך במתכונת של "דיון סופי". זוהי הסכמה לדיון על דרך הפשרה, בדרך מקוצרת בלא שבעלי הדין מביאים בפני הערכאה הראשונה את מלוא ראיותיהם, והם משאירים לערכאה הראשונה שיקול דעת נרחב, לפסוק בנושא שלפניו כפי שייראה לו צודק והוגן בנסיבות הענין. (ראה ע.א. (חיפה) 4060/99 אסמעיל דבור נ' אריה, תקדין מחוזי 2000 (1) עמ' 8750). ערכאת הערעור תתערב בפסיקת הערכאה הראשונה, במקרה כזה, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, שעה שמסקנת הערכאה הראשונה אינה מתיישבת לחלוטין עם החומר שעמד בפניה. לא זה המקרה שבפנינו, אשר בו אין מקום להתערב אף אם היה הדיון מתנהל בדרך הרגילה. כב' הנשיא קיטאי סקר בפסק דינו את הראיות שעמדו בפניו, והסביר כהלכה מדוע הוא אינו מאמין לסוכן הביטוח שהעיד בפניו. משלא ניתן אמון בדברי סוכן הביטוח, לאור התמיהות שעדותו העלתה, ולאור תוספת התאריך על העתק הצעת הביטוח (ולא במקור), אין לומר שמסקנת הערכאה הראשונה בנדון זה, אינה מבוססת. היא תואמת את הראיות ויכול היה כב' הנשיא קיטאי להחליט בקשר לכך כפי שהחליט. 5. הוא הדין באשר לגובה הפיצויים: בקושי נמצא האחריות של המשיב מס' 1; היה מקום לקחת בחשבון רשלנות תורמת מסויימת מצידו של המערער, ואין לומר, בנסיבות הענין, שהערכת נזק בהיקף כולל של 126,831 ש"ח למערער, אינה תואמת פיצויים הוגנים למערער בגין 15 אחוזי הנכות שנגרמו לו בתאונה. מכל מקום, לא מדובר בסכום כה נמוך שערכאת הערעור צריכה להתערב בו. 6. הצעתי היא כי נדחה את הערעור ונחייב את המערער לשלם למשיבה מס' 2 את הוצאותיה בסך 5,000 ש"ח + מע"מ. ש. ברלינר - שופט[אב"ד] השופטת ש. שטמר: אני מסכימה. ש. שטמר - שופטת השופט ר. ג'רג'ורה: אני מסכים. ר. ג'רג'ורה - שופט הוחלט פה אחד לדחות את הערעור, כאמור בפסק דינו של השופט ש. ברלינר. ידייםאינסטלציהתאונות עקב מכסה ביובנפילהביובתאונת עבודה