ירידת ערך מכונית בגלל תאונת דרכים - מוסך של חברת ביטוח

פסק דין 1. ביום 5.11.00 הגישה התובעת, תביעה ע"ס 88,149 ₪ כנגד הנתבעת. בתביעתה טענה התובעת, כי ביטחה את מכוניתה מסוג טיוטה סטארלט, מודל 98' ואשר נרשמה במשרד הרישוי ביום 17.2.98. (להלן: "המכונית"), אצל הנתבעת. 2. התובעת טענה כי המכונית היתה מעורבת ב-3 תאונות דרכים, ביום 17.6.98, 14.1.98 ו-8.8.99 (להלן: "התאונה האחרונה"). לדבריה, הורתה הנתבעת להעביר את המכונית למוסך מורשה טויוטה, הוא מוסך זני רחובות בע"מ (להלן: "המוסך"), תוך שהנתבעת ממנה את השמאי יהודה דואני (להלן: "שמאי המבטחת") לבדיקת המכונית ופיקוח על ביצוע התיקון. 3. התובעת טוענת, כי במכונית הותקנו חלפים משומשים במקום מקוריים, בהתחשב ב"גילה" של המכונית, וכן טענה כי התיקונים בוצעו בצורה לקויה. לאור האמור, פנתה לשמאי מטעמה, וכשבהתאם לחוות דעתו של השמאי ויקטור עידן (להלן: "שמאי התובעת"), למעשה היה על הנתבעת להכיר באובדן מוחלט של המכונית ולשלם לתובעת את ערכה וכן על הנתבעת לפצותה בגין שכ"ט שמאי ונזק כללי. 4. הנתבעת טענה, כי מדובר ב-3 ארועים, וכי אין כל עילה כנגדה, תוך שהיא טוענת כי התובעת בחרה במוסך. כן טענה טענות נוספות כנגד הנטען בתביעה. במקביל, הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי כנגד המוסך וכשזה מגיש הודעה לצד רביעי כנגד סוכן הביטוח של המוסך ומבטחת המוסך. 5. ביהמ"ש סבר, כי יש מקום למינוי מומחה ע"י ביהמ"ש לבחינת ההיבטים המקצועיים הנטענים ע"י מי מהצדדים. בפועל, לא יושם האמור וכשבישיבה מיום 2.7.02 מפורט כדלקמן: א. ב"כ המוסך הציע כי המוסך ירכוש את המכונית מהתובעת לפי מחירון לוי יצחק, למועד הדיון, בהפחתת 5.5% אשר נקבע ע"י שמאי הנתבעת כירידת ערך בגין התאונה האחרונה, וזאת בהתעלם מאופן ביצוע התיקונים. יצויין, כי אמנם בפרוטוקול מצויין 15.5%, אולם ברור שהכוונה ל-5.5%. עם זאת, התנה המוסך את האמור בבדיקת המכונית. ב. ב"כ התובעת הצהיר לפרוטוקול כדלקמן: "האמור מקובל עלינו. בכל הקשור לטענותנו כנגד הנתבעת, אנו נבקש להגיש טיעונים קצרים, בכל הקשור לטענות בנושא הוצאות או נזק שנגרם ולא פוצנו בעקבות ההסדר". ג. ב"כ הנתבעת הצהירה, כי האמור מקובל וכן "אנו נשלם את ה-5.5 אחוז בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מעת התאונה האחרונה. גם אנו נגיש טיעונים קצרים". ד. נוכח האמור, הצהיר ב"כ מבטחת המוסך - צד רביעי, כי לא יעמוד על הוצאות. 6. ניתן תוקף של החלטה להסכמות, תוך שנקבע מועד לבדיקת המכונית ע"י המוסך וכשנקבע מפורשות "בהתאם לאשר יומצא, ינתנו הוראות בכל הקשור להגשת טיעונים או לחילופין אם לא יהיה מנוס לדיון בתיק העיקרי". 7. א. ביום 7.7.02 נמסרה הודעה מטעם הנתבעת, ולפיה, לאחר בירור מסתבר כי התובעת כבר פוצתה בגין ירידת ערך המכונית בשיעור של 5.5%. ב. בנוסף, נמסרה הודעה על ידי ב"כ המוסך וכשלפי ההודעה, אכן נרכשה המכונית ע"י המוסך תמורת הסך של 47,250 ₪ ובהתאם לזכרון דברים מיום 2.7.02, וכשבזכרון הדברים מצויין, כי המוכרת, היא התובעת, מצהירה כי לא יהיו לה תביעות לגבי תיקון או מכירת הרכב בעבר. ג. לאור האמור, ניתן פס"ד חלקי לפיו, ההודעות לצד השלישי, קרי, המוסך וכן ההודעות לצדדים רביעיים, נדחות ללא צו להוצאות, תוך שנקבעו מועדים להגשת טיעונים קצרים מטעם התובעת והנתבעת. 8. הצדדים חלוקים בדבר מהות אשר על ביהמ"ש להכריע בו, וכשמחלוקת זו נעוצה בסיכום טענות התובעת אשר לכאורה יש בהן משום חזרה על כל הנטען בכתב התביעה והפיצוי הנדרש, כמופיע בכתב התביעה ובתוספת הוצאות נוספות, תוך הפחתת אשר קיבלה התובעת מהמוסך. בעניין מחלוקת זו, הדין עם הנתבעת. הצדדים, לפחות בזמנו, לא סברו כי יוגשו טיעונים בלבד לשם הכרעה בתובענה לגופא, ויתרה מכך, גם מדברי ב"כ התובעת בדיון האמור עולה, כי מדובר על טיעונים ביחס להוצאות ונזקים אשר התובעת תדרש בטיעוניה ולא מעבר לכך. כך גם עולה מהחלטת ביהמ"ש לפיה, אם אכן תצא המכירה לפועל, אזי, ידרשו טיעונים קצרים ורק אם לא יצלח הדבר, אזי, יתקיים דיון בתובענה לגופא. יתר על כן, יש ממש בטענת הנתבעת, כי אם היתה מבינה שההליך ימשך כסידרו, לא היתה מוכנה לדחיית ההודעה לצד שלישי כנגד המוסך. 9. אין אני מקבל את הסברי התובעת בסיכומי התשובה, ומכל מקום, גם אם נלך לשיטתה שביהמ"ש הוסמך לפסוק לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984, כבר עתה אציין כי אין מקום ללכת בדרכה של התובעת בטיעוניה. 10. במיוחד יפים הדברים משהגרסאות השונות לא עמדו למבחן, ואף לא לברור. אכן, לכאורה, עולה כי שמאי המבטחת יתכן ולא הקפיד דיו בהוראות בכל הקשור לשימוש בחלפים משומשים, לרבות הבחינה אם בפועל אכן נזקק המוסך לחלפים מקוריים אם לאו. עם זאת, אם נעיין בחוות דעת שמאי התובעת, נווכח שלכאורה, וכמצויין בעמ' 14 לחוות דעתו, ערך המכונית 65,400 ₪, למועד הרלוונטי. מאידך, הנזק הגולמי לפי דו"ח שמאי המבטחת 28,027 ₪ כולל מע"מ וכשההפרש בגין הנושא של החלפים המקוריים מול המשומשים 3,090 ₪ כולל מע"מ ובסה"כ 31,117 ₪. בנסיבות אלו, ובהתאם לנוסחה שציין שמאי התובעת, מדובר על נזק של כ-47.6% בלבד מערך המכונית. אכן, אם נוסיף לאמור את אותם נזקים שהתובעת טענה כי נגרמו כתוצאה מהתאונה האחרונה, נגיע ל-52.9%, אולם נושא זה לא עמד למבחן. על אחת כמה וכמה, שאם נתעלם מאופן ביצוע התיקונים וירידת הערך בגין כך, לכאורה, אין מקום לקבוע שהיה על הנתבעת לפצות את התובעת בגין אובדן מוחלט. לבסוף נציין, שלכאורה, עצם ההסדר נועד למנוע את הצורך להזקקות למלוא רוחב היריעה, במחלוקות שבין הצדדים. 11. למעשה, מעת שהתובעת קיבלה לכאורה, את מלוא התמורה בגין מכוניתה בהתאם למחיר השוק, וכן לאחר שפוצתה על ירידת הערך, הרי מדובר על הוצאות ונזקים עקיפים בלבד. אין כמובן להתעלם מכך שהמכונית עמדה לשימושה של התובעת כל העת, על כל המשתמע מכך ולמעשה בכל הקשור לנזק ישיר, אין לתובעת, עתה, מה להלין. 12. שונים הדברים בכל הקשור לאשר נצרכה התובעת בעקבות ולאור כל אשר נטען על ידה. 13. בהתחשב במכלול הנסיבות, הרי לכאורה, קיימת אחריות של הנתבעת, לפחות בכל הקשור לפעולות השמאי מטעמה, ואשר נגרם לתובעת עקב מחדליו לכאורה, של אותו שמאי. האמור, הן בכל הקשור לנושא החלפים והן בכל הקשור לבחינת אשר תוקן ואופן תיקונו ואף אם התובעת בחרה במוסך. ברור, שהתובעת נזקקה לשמאי מטעמה על מנת לבחון את כל הנדרש, לרבות בחינת המכונית על ידי מכוני רישוי וכדומה. בנוסף, יש מקום בנסיבות דנן לפצות את התובעת על נזק כללי, לרבות לאור העולה מעמדת הממונה על פניות הציבור במשרד האוצר. עם זאת, יש להתחשב באופן סיום הסכסוך על כל המשתמע מכך. 14. נוכח כל האמור, זכאית התובעת לפיצוי כדלקמן, הכל נכון, למועד מתן פסה"ד: א. בגין שכ"ט שמאי התובעת - 6,659 ₪ וכשהסכום משוערך 8,300 ₪ ב. בגין בדיקות 630 ₪ וכשהסכום משוערך 785 ₪ ג. נזק כללי, נכון למועד פסה"ד 5,000 ₪ 15. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן: א. 14,085 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. ב. את אגרת המשפט בסך 1,263 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 5.11.00. ג. שכ"ט עו"ד בסכום של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. 16. הואיל ולא התקיים דיון בנושא ההודעות לצד השלישי וכן לצדדים הרביעיים, יוחזר אותו חלק מהאגרה שניתן להחזרה לנתבעת בגין ההודעה לצד שלישי וכן לצד השלישי בגין ההודעה לצדדים הרביעיים, והגזברות תפעל בהתאם מוסךרכבתאונת דרכיםחברת ביטוחפוליסהירידת ערך