שריפה של מכונית - חוות דעת חוקר שריפות

החלטה זוהי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 7.12.04. ביום 11.6.02 תבעו התובעים מהנתבעים 76,729 ₪ בגין נזק שנגרם למכונית, עקב שריפה שפרצה ממכוניתם של הנתבעים, ואשר גרמה נזק למכוניתם של התובעים. ביום 4.10.03, התייצבה ב"כ התובעים, וביקשה לדחות את הדיון לשם מיצוי משא ומתן. בית המשפט נעתר לבקשה וקבע קדם משפט ליום 11.9.03. אלא, שדיון זה נדחה לבקשת הצדדים, ליום 3.2.04. באותו יום הודיעה באת כח התובעים שתודיע בתוך 30 יום לבית המשפט ולצד שכנגד, האם בדעתה להגיש חוות דעת להוכחת טענותיה, באשר לדרך פריצת השריפה. בית המשפט החליט שהתובעת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה, ובתוך 30 יום תודיע אם בדעתה לעשות כן, ולאור הודעתה יקבע כיצד ימשך הטיפול בתביעה. ביום 9.3.04, ניתנה החלטה נוספת: נוכח אי קיום ההחלטה (הקודמת), תיתן התובעת תוך 30 יום טעם מדוע לא תמחק התביעה בשל חוסר מעש. ביום 30.3.04, התקבלה בבית המשפט הודעת פקסימיליה הנושאת תאריך 25.3.04, שבה הודיעו התובעים שבדעתם להגיש חוות דעת מומחה שריפות, שפנו לחוקר השריפות אלי היינה והם מבקשים שבית המשפט יורה על הגשת חוות דעתו תוך 45 יום. בית המשפט ראה הודעה זו כתגובה להחלטתו מיום 9.3.04, אף שהדבר לא נאמר בה במפורש. לפיכך, ניתנה החלטה כמבוקש, ונקבע קדם משפט ליום 7.12.04 לשעה 11:30. באותו יום התייצב לדיון ב"כ הנתבעות לבדו. הוא ביקש למחוק את התביעה, ולחייב את התובעים בהוצאות. בית המשפט נתן פסק דין שבו סקירה קצרה של הדברים שצויינו קודם, ומחק את התביעה "אם בשל חוסר התייצבות, ואם בשל אי קיום הוראות בית המשפט הקודמות, ואם בשל חוסר מעש" וחייב את התובעים בהוצאות בסך 5,000 ₪. בבקשה לביטול פסק הדין ציינה ב"כ התובעים, שלא הומצאה לה כל החלטה של בית המשפט, בעקבות הודעתה ביום 24.3.04 על פנייתה למומחה השריפות, ובקשתה לארכה להגשת חוות דעת מטעמו. לבקשתה צירפה את חוות דעת חוקר השריפות אשר לדבריה הומצאה לה, ביום 17.10.04 ומחמת טעות משרדית לא הוגשה מיד עם קבלתה. ב"כ התובעות מלינה על כך שב"כ הנתבעים נהג כלפיה בצורה לא חברית, ומעלה טענות על כך, שלא היתה הצדקה למחוק את התביעה בשל אי התייצבותה. כמו כן היא טוענת, שההוצאות שנפסקו אינן סבירות. התקבלה תגובתם של הנתבעים לבקשה ובה מציינים הנתבעים, שאין הבקשה מתייחסת כלל לטעמי המחיקה החלופיים שצויינו בפסק הדין, וכן הם מציינים שחובת התובעים היתה לבדוק מה היתה החלטת בית המשפט בנוגע לבקשתם בדבר הארכת המועד, להגשת חוות הדעת. המבקשים הגיבו על תגובתם של הנתבעים. הם ציינו, בין השאר, שהם ביקשו למלא אחר המלצת בית המשפט באשר להגשת חוות דעת מטעמם, מבלי שהיו מחוייבים בכך בשלב זה של ניהול התובענה על פי התקנות לעניין העדת מומחים. המועד להגשת חוות דעת מומחה, הוא עניין שבסדר דין, והוא כפוף להחלטות דיוניות של בית המשפט. התקנות מסדירות את המועדים להגשת חוות דעת כאלה, והן חלות רק בנסיבות שבהן לא ניתנה החלטה ספציפית אחרת, על ידי בית המשפט. במשפטים אזרחיים, לא נהוג לגשת לשלב ההוכחות בטרם מוגשות חוות דעת הצדדים לעיונו של בית המשפט, ומתברר הבסיס הראייתי לתביעה. מלכתחילה היה על התובעת, לתמוך את תביעתה בחוות דעת המצביעה על הקשר הסיבתי שבין בערת מכונית הנתבעים ושריפת המכונית של התובעים. לאחר שהתבזבזו מספר ישיבות סרק, ורק תחת איום של בית המשפט שהתביעה תמחק בשל חוסר מעש, נאותו התובעים להודיע שהם מבקשים להגיש חוות דעת כזו. הם לא עשו בכך "טובה" לבית המשפט, כפי שאפשר להתרשם מבקשתם. מסתבר שלאחר שהגישו את אותה בקשה, הם לא טרחו לבדוק מה עלה בגורלה. לדיון ביום 7.12.04, הם לא התייצבו. אף שאין בידי בית המשפט ראיה לכך שהם הוזמנו לדיון כדין, ההסבר היחיד לכך שהם לא ידעו על מועד הדיון, שנקבע באותה החלטה שהאריכה להם את המועד להגשת חוות הדעת, הוא בכך שהם לא טרחו לבדוק מה החליט בית המשפט. האופן שבו מנהלים בעלי דין את תביעותיהם, משפיע על השימוש במשאבי הציבור. התור בפיתחו של בית משפט זה, ארוך מאוד. הציבור מתרעם על כי הוא נאלץ להמתין חודשים רבים לבירור תביעות. כאשר התובעים מנהלים את הדיון באופן שבו מתבזבזות ישיבות, שוב ושוב, ותביעתם אינה מצליחה להמריא אל מעבר לקו ההתחלה, במשך שנתיים וחצי, הם משחיתים ממשאבי הציבור המצויים בצימצום, ופוגעים במתדיינים אחרים הממתינים לתורם לריק. הם גם גורמים טרדה ובזבוז זמן לנתבעים. גם לאלה עורך דין ונראה שהוא אינו פועל בהתנדבות, והנתבעים משלמים לו, עבור התייצבותו לדיונים ועבור תגובותיו על בקשות שונות. כך או כך, התנהלות בטלנית של תובעים, גורמת לכך שתביעתם מייצרת עבודת סרק לבית המשפט ולצד שכנגד. בנסיבות אלה, פסיקת ההוצאות במסגרת פסק הדין, היתה מאופקת. מן הסתם, ראוי היה להוסיף עליה גם פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה. עם זאת, נוכח הגשת חוות דעת מטעם התובעים (גם זאת ללא נטילת רשות להארכת מועד) במצורף לבקשה, מעוררת את התקווה שסוף סוף ניתן יהיה לברר את התביעה. רכבשריפהחוות דעת